1. TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI


  Đề cương 20 câu hỏi tuyên truyền Nghị Quyết Đại hội Đoàn toàn Quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022.

  Thời gian làm bài: 10 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Nguyễn Thị Đào - Phú An Nguyễn Thị Đào - Phú An 14:55 20/07/2018 100.00%
  2 Lê Duy Phúc - Phú An Lê Duy Phúc - Phú An 14:52 20/07/2018 100.00%
  3 Võ Ngọc Nương - Phú An Võ Ngọc Nương - Phú An 14:38 20/07/2018 100.00%
  4 Phạm Quốc Trị Phạm Quốc Trị 10:52 03/08/2018 100.00%
  5 Phạm Quốc Trị Phạm Quốc Trị 10:50 03/08/2018 100.00%
  6 Trần Hoài Nhân - Phú An Trần Hoài Nhân - Phú An 14:31 20/07/2018 100.00%
  7 Lê Duy Phúc - Phú An Lê Duy Phúc - Phú An 14:51 20/07/2018 95.00%
  8 Trần Hoài Nhân - Phú An Trần Hoài Nhân - Phú An 14:21 20/07/2018 95.00%
  9 Nguyễn Thị Đào - Phú An Nguyễn Thị Đào - Phú An 14:17 20/07/2018 95.00%
  10 Trần Hoài Nhân - Phú An Trần Hoài Nhân - Phú An 13:19 20/07/2018 95.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.