KỶ NIỆM 117 NĂM BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC

Đề thi tuyên truyền cho Đoàn viên Thanh niên Công an tỉnh Bình Dương.

Thời gian làm bài: Không giới hạn.