My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  5 thí sinh tại Nhóm 01 (Thanh + Huy)
 • 2
  3 thí sinh tại Nhóm 13 (Đạt + Hiếu)
 • 3
  2 thí sinh tại Nhóm 09 (Sơn + Kiệt)
 • 4
  2 thí sinh tại Nhóm 07 (Triều + Tường)
 • 5
  2 thí sinh tại Nhóm 03 (Thịnh + Thọ)
 • 6
  2 thí sinh tại Nhóm 04 (Phụng + Vĩ)
 • 7
  2 thí sinh tại Nhóm 08 (Vinh + Phương)
 • 8
  2 thí sinh tại Nhóm 11 (Hoàng + Phát)
 • 9
  2 thí sinh tại Nhóm 02 (Tuấn Anh + Phúc)
 • 10
  2 thí sinh tại Nhóm 10 (Minh + Diễm)
 • 11
  2 thí sinh tại Nhóm 05 (Thơ + Xuân)
 • 12
  1 thí sinh tại Nhóm 12 (Hiếu + Ngọc)
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  5 lượt thi tại Nhóm 01 (Thanh + Huy)
 • 2
  2 lượt thi tại Nhóm 09 (Sơn + Kiệt)
 • 3
  2 lượt thi tại Nhóm 07 (Triều + Tường)
 • 4
  2 lượt thi tại Nhóm 03 (Thịnh + Thọ)
 • 5
  2 lượt thi tại Nhóm 13 (Đạt + Hiếu)
 • 6
  2 lượt thi tại Nhóm 04 (Phụng + Vĩ)
 • 7
  2 lượt thi tại Nhóm 08 (Vinh + Phương)
 • 8
  2 lượt thi tại Nhóm 02 (Tuấn Anh + Phúc)
 • 9
  2 lượt thi tại Nhóm 10 (Minh + Diễm)
 • 10
  2 lượt thi tại Nhóm 11 (Hoàng + Phát)
 • 11
  2 lượt thi tại Nhóm 05 (Thơ + Xuân)
 • 12
  1 lượt thi tại Nhóm 12 (Hiếu + Ngọc)
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 27
  Tổng lượt đăng ký
 • 26
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Vũ Trung Đông

Địa chỉ: 53, Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, TP. HCM
Tel: 0987693391
Email: vutrungdong91@gmail.com

Đăng ký nhanh: