banner
"Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19" trên địa bàn huyện Đồng Văn
bắt đầu

00h00

01/10/2021

kết thúc

23h59

30/10/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

2470
Lượt đăng kí
 • 1 367 thí sinh tại Thị trấn Đồng Văn
 • 2 144 thí sinh tại Xã Phố Cáo
 • 3 142 thí sinh tại Xã Sà Phìn
 • 4 137 thí sinh tại Xã Tả Phìn
 • 5 124 thí sinh tại Xã Sủng Trái
 • 6 121 thí sinh tại Xã Sủng Là
 • 7 120 thí sinh tại Xã Lũng Cú
 • 8 112 thí sinh tại Xã Thài Phìn Tủng
 • 9 107 thí sinh tại Thị trấn Phó Bảng
 • 10 99 thí sinh tại Xã Vần Chải
Xem thêm
2470
Lượt dự thi
 • 1 367 thí sinh tại Thị trấn Đồng Văn
 • 2 144 thí sinh tại Xã Phố Cáo
 • 3 142 thí sinh tại Xã Sà Phìn
 • 4 137 thí sinh tại Xã Tả Phìn
 • 5 124 thí sinh tại Xã Sủng Trái
 • 6 121 thí sinh tại Xã Sủng Là
 • 7 120 thí sinh tại Xã Lũng Cú
 • 8 112 thí sinh tại Xã Thài Phìn Tủng
 • 9 107 thí sinh tại Thị trấn Phó Bảng
 • 10 99 thí sinh tại Xã Vần Chải
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Vàng Thị Mỷ
 • 2Sùng Thị Pà
 • 3Ly Mí Sình
 • 4Sùng Mí Súng
 • 5Giàng Sính Páo
 • 6già Giàng
 • 7Ly Thị Pà
 • 8Lý Mai Trang
 • 9Hầu Thị Chía
 • 10Giàng Sia Nô
Xem thêm