banner
TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ NÔNG THÔN MỚI VÀ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
bắt đầu

07h30

15/12/2022

kết thúc

17h00

15/03/2023

cuộc thi sẽ kết thúc trong

5962
Lượt đăng kí
  • Chưa phân nhóm để thống kê
9969
Lượt dự thi
  • Chưa phân nhóm để thống kê
  • Chưa có kết quả thi
  • 1Văn Hoài Đoàn
  • 2Tot Nguyen
  • 3Tùng Trần
  • 4Ht
  • 5Trần Lê Trọng Nghĩa
33723