banner
TÌM HIỂU "PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG" TRONG ĐOÀN VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022
bắt đầu

00h00

14/08/2022

kết thúc

00h00

10/09/2022

cuộc thi sẽ bắt đầu trong

Danh sách các đợt thi
CUỘC THI ĐỢT 1
Từ 00h00 ngày 14/08/2022
Đến 23h00 ngày 20/08/2022
CUỘC THI ĐỢT 2
Từ 00h00 ngày 21/08/2022
Đến 23h00 ngày 27/08/2022
CUỘC THI ĐỢT 3
Từ 00h00 ngày 28/08/2022
Đến 23h00 ngày 03/09/2022
CUỘC THI ĐỢT 4
Từ 00h00 ngày 04/09/2022
Đến 23h00 ngày 10/09/2022
CUỘC THI ĐỢT 1
Từ 00h00 ngày 14/08/2022
Đến 23h00 ngày 20/08/2022
CUỘC THI ĐỢT 2
Từ 00h00 ngày 21/08/2022
Đến 23h00 ngày 27/08/2022
CUỘC THI ĐỢT 3
Từ 00h00 ngày 28/08/2022
Đến 23h00 ngày 03/09/2022
CUỘC THI ĐỢT 4
Từ 00h00 ngày 04/09/2022
Đến 23h00 ngày 10/09/2022
Trao giải
5
Lượt đăng kí
 • 1 3 thí sinh tại LĐLĐ huyện Cẩm Mỹ
 • 2 2 thí sinh tại CĐ Viên chức tỉnh
6
Lượt dự thi
 • 1 4 thí sinh tại LĐLĐ huyện Cẩm Mỹ
 • 2 2 thí sinh tại CĐ Viên chức tỉnh
 • 1Phuoc An
 • 2Đại Nguyễn
 • 3Mạnh Hùng
 • 4Nguyễn Đình Tuấn Thông
 • 5Cp Land
 • 1Phuoc An
 • 2Đại Nguyễn
 • 3Mạnh Hùng
 • 4Nguyễn Đình Tuấn Thông
 • 5Cp Land
NHÂN KHẨU HỌC
29507