My Aloha
TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP VÀ BẦU CỬ QUỐC HỘI, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Tuần thứ 3, diễn ra từ ngày 03/5 đến ngày 07/5/2021
bắt đầu

08h00

03/05/2021

kết thúc

15h00

07/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

177 thí sinh đăng ký
 • 1
  22 thí sinh tại Phòng PC06
 • 2
  21 thí sinh tại Phòng PH10
 • 3
  21 thí sinh tại Phòng PC07
 • 4
  14 thí sinh tại Phòng PX03
 • 5
  11 thí sinh tại Phòng PA01
 • 6
  10 thí sinh tại Phòng PC11
 • 7
  9 thí sinh tại Phòng PC08
 • 8
  9 thí sinh tại Phòng PV06
 • 9
  8 thí sinh tại Phòng PA04
 • 10
  7 thí sinh tại Phòng PK02
 • 11
  6 thí sinh tại Phòng PA02
 • 12
  6 thí sinh tại Phòng PC03
 • 13
  5 thí sinh tại Phòng PA09
 • 14
  5 thí sinh tại Phòng PA06
 • 15
  5 thí sinh tại Phòng PX01
 • 16
  4 thí sinh tại Phòng PC09
 • 17
  4 thí sinh tại Phòng PC04
 • 18
  3 thí sinh tại Phòng PC02
 • 19
  3 thí sinh tại Phòng PC01
 • 20
  3 thí sinh tại Phòng PV01
 • Xem thêm
258 thí sinh đã thi
 • 1
  30 thí sinh tại Phòng PC07
 • 2
  28 thí sinh tại Phòng PH10
 • 3
  27 thí sinh tại Phòng PC06
 • 4
  27 thí sinh tại Phòng PX03
 • 5
  18 thí sinh tại Phòng PC11
 • 6
  18 thí sinh tại Phòng PA01
 • 7
  13 thí sinh tại Phòng PK02
 • 8
  11 thí sinh tại Phòng PA06
 • 9
  11 thí sinh tại Phòng PC08
 • 10
  9 thí sinh tại Phòng PX01
 • 11
  9 thí sinh tại Phòng PV06
 • 12
  8 thí sinh tại Phòng PA04
 • 13
  8 thí sinh tại Phòng PC03
 • 14
  7 thí sinh tại Phòng PC09
 • 15
  7 thí sinh tại Phòng PA02
 • 16
  6 thí sinh tại Phòng PC01
 • 17
  5 thí sinh tại Phòng PA09
 • 18
  5 thí sinh tại Phòng PC02
 • 19
  5 thí sinh tại Phòng PV01
 • 20
  4 thí sinh tại Phòng PC04
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
177

Lượt đăng ký

258

Lượt thi

Đăng ký nhanh: