My Aloha
TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NĂM HỌC 2020-2021
bắt đầu

07h00

12/01/2021

kết thúc

21h00

15/01/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

485 thí sinh đăng ký
 • 1
  43 thí sinh tại 10C4
 • 2
  40 thí sinh tại 10C11
 • 3
  39 thí sinh tại 10C7
 • 4
  38 thí sinh tại 11B5
 • 5
  38 thí sinh tại 10C3
 • 6
  31 thí sinh tại 11B11
 • 7
  29 thí sinh tại 10C6
 • 8
  29 thí sinh tại 11B8
 • 9
  28 thí sinh tại 10C8
 • 10
  27 thí sinh tại 10C1
 • 11
  27 thí sinh tại 11B4
 • 12
  26 thí sinh tại 10C10
 • 13
  25 thí sinh tại 11B3
 • 14
  22 thí sinh tại 11B7
 • 15
  18 thí sinh tại 11B2
 • 16
  11 thí sinh tại 10C5
 • 17
  9 thí sinh tại 11B6
 • 18
  3 thí sinh tại 10C9
 • 19
  1 thí sinh tại 10C2
 • 20
  1 thí sinh tại 11B1
 • Xem thêm
571 thí sinh đã thi
 • 1
  56 thí sinh tại 10C4
 • 2
  52 thí sinh tại 10C7
 • 3
  46 thí sinh tại 10C3
 • 4
  45 thí sinh tại 11B5
 • 5
  44 thí sinh tại 10C11
 • 6
  36 thí sinh tại 11B11
 • 7
  34 thí sinh tại 10C8
 • 8
  33 thí sinh tại 11B8
 • 9
  31 thí sinh tại 11B4
 • 10
  30 thí sinh tại 10C6
 • 11
  30 thí sinh tại 11B3
 • 12
  30 thí sinh tại 10C10
 • 13
  29 thí sinh tại 10C1
 • 14
  25 thí sinh tại 11B7
 • 15
  20 thí sinh tại 11B2
 • 16
  14 thí sinh tại 10C5
 • 17
  10 thí sinh tại 11B6
 • 18
  3 thí sinh tại 10C9
 • 19
  2 thí sinh tại 10C2
 • 20
  1 thí sinh tại 11B1
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
485

Lượt đăng ký

571

Lượt thi

Đăng ký nhanh: