banner
bắt đầu

08h00

04/10/2021

kết thúc

21h00

31/10/2021

cuộc thi sẽ bắt đầu trong

Danh sách các đợt thi
CUỘC THI ĐỢT 1
Từ 07h00 ngày 04/10/2021
Đến 21h00 ngày 10/10/2021
CUỘC THI ĐỢT 2
Từ 07h00 ngày 11/10/2021
Đến 21h00 ngày 16/10/2021
CUỘC THI ĐỢT 3
Từ 07h00 ngày 18/10/2021
Đến 21h00 ngày 24/10/2021
CUỘC THI ĐỢT 4
Từ 07h00 ngày 25/10/2021
Đến 21h00 ngày 31/10/2021
CUỘC THI ĐỢT 1
Từ 07h00 ngày 04/10/2021
Đến 21h00 ngày 10/10/2021
CUỘC THI ĐỢT 2
Từ 07h00 ngày 11/10/2021
Đến 21h00 ngày 16/10/2021
CUỘC THI ĐỢT 3
Từ 07h00 ngày 18/10/2021
Đến 21h00 ngày 24/10/2021
CUỘC THI ĐỢT 4
Từ 07h00 ngày 25/10/2021
Đến 21h00 ngày 31/10/2021
Trao giải
0
Lượt đăng kí
  • Chưa phân nhóm để thống kê
0
Lượt dự thi
  • Chưa phân nhóm để thống kê
  • Chưa có kết quả thi
  • Chưa có kết quả thi