My Aloha
THI LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG
THI GIỎI NGHỀ
bắt đầu

10h04

02/05/2021

kết thúc

10h04

30/06/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

2 thí sinh đăng ký
11 thí sinh đã thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
2

Lượt đăng ký

11

Lượt thi

Đăng ký nhanh: