My Aloha
Test Năng Lực Đầu vào
Bài Test Năng Lực Đầu Vào là bài test đầu tiên dành cho Điều Phối vào ngày nhận việc đầu tiên
bắt đầu

10h00

01/06/2020

kết thúc

10h30

01/06/2022

cuộc thi sẽ kết thúc trong

45 thí sinh đăng ký
38 thí sinh đã thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

Đơn vị tài trợ
thống kê
45

Lượt đăng ký

38

Lượt thi

Đăng ký nhanh: