My Aloha
Sinh hoạt chi Đoàn chủ Điểm lần 2 - đợt 2
Thí sinh cần trả lời đúng ít nhất 12/20 câu để được công nhận tham gia hoạt động.
bắt đầu

20h00

13/04/2021

kết thúc

23h59

18/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

125 thí sinh đăng ký
125 thí sinh đã thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
125

Lượt đăng ký

125

Lượt thi

Đăng ký nhanh: