My Aloha
SÂN CHƠI TIẾNG ANH TUẦN 2
SÂN CHƠI TIẾNG ANH TUẦN 2
bắt đầu

01h05

26/06/2020

kết thúc

00h00

01/07/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

495 thí sinh đăng ký
 • 1
  94 thí sinh tại Phường 08
 • 2
  80 thí sinh tại Phường 05
 • 3
  79 thí sinh tại Phường 12
 • 4
  53 thí sinh tại Phường 01
 • 5
  41 thí sinh tại Phường 06
 • 6
  33 thí sinh tại Phường 10
 • 7
  31 thí sinh tại Khác
 • 8
  26 thí sinh tại Phường 15
 • 9
  16 thí sinh tại Phường 09
 • 10
  11 thí sinh tại Phường 03
 • 11
  11 thí sinh tại Phường 11
 • 12
  10 thí sinh tại Phường 02
 • 13
  6 thí sinh tại Phường 07
 • 14
  3 thí sinh tại Phường 14
 • 15
  1 thí sinh tại Phường 04
 • Xem thêm
489 thí sinh đã thi
 • 1
  93 thí sinh tại Phường 08
 • 2
  79 thí sinh tại Phường 05
 • 3
  78 thí sinh tại Phường 12
 • 4
  54 thí sinh tại Phường 01
 • 5
  41 thí sinh tại Phường 06
 • 6
  32 thí sinh tại Phường 10
 • 7
  29 thí sinh tại Khác
 • 8
  26 thí sinh tại Phường 15
 • 9
  15 thí sinh tại Phường 09
 • 10
  11 thí sinh tại Phường 03
 • 11
  11 thí sinh tại Phường 11
 • 12
  10 thí sinh tại Phường 02
 • 13
  6 thí sinh tại Phường 07
 • 14
  3 thí sinh tại Phường 14
 • 15
  1 thí sinh tại Phường 04
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
495

Lượt đăng ký

489

Lượt thi

Đăng ký nhanh: