Lưu ý: Đây là trang xem trước cuộc thi.
My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  6 thí sinh tại HIULAWS03
 • 2
  5 thí sinh tại HIULAWS32
 • 3
  5 thí sinh tại HIULAWS05
 • 4
  5 thí sinh tại HIULAWS19
 • 5
  5 thí sinh tại HIULAWS09
 • 6
  5 thí sinh tại HIULAWS13
 • 7
  5 thí sinh tại HIULAWS07
 • 8
  5 thí sinh tại HIULAWS22
 • 9
  5 thí sinh tại HIULAWS11
 • 10
  5 thí sinh tại HIULAWS14
 • 11
  5 thí sinh tại HIULAWS23
 • 12
  5 thí sinh tại HIULAWS33
 • 13
  5 thí sinh tại HIULAWS01
 • 14
  5 thí sinh tại HIULAWS12
 • 15
  5 thí sinh tại HIULAWS16
 • 16
  5 thí sinh tại HIULAWS04
 • 17
  5 thí sinh tại HIULAWS30
 • 18
  5 thí sinh tại HIULAWS08
 • 19
  5 thí sinh tại HIULAWS26
 • 20
  5 thí sinh tại HIULAWS18
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  6 lượt thi tại HIULAWS18
 • 2
  6 lượt thi tại HIULAWS03
 • 3
  6 lượt thi tại HIULAWS16
 • 4
  5 lượt thi tại HIULAWS04
 • 5
  5 lượt thi tại HIULAWS11
 • 6
  5 lượt thi tại HIULAWS23
 • 7
  5 lượt thi tại HIULAWS05
 • 8
  5 lượt thi tại HIULAWS30
 • 9
  5 lượt thi tại HIULAWS27
 • 10
  5 lượt thi tại HIULAWS13
 • 11
  5 lượt thi tại HIULAWS29
 • 12
  5 lượt thi tại HIULAWS24
 • 13
  5 lượt thi tại HIULAWS09
 • 14
  5 lượt thi tại HIULAWS32
 • 15
  5 lượt thi tại HIULAWS08
 • 16
  5 lượt thi tại HIULAWS21
 • 17
  5 lượt thi tại HIULAWS22
 • 18
  5 lượt thi tại HIULAWS14
 • 19
  5 lượt thi tại HIULAWS33
 • 20
  5 lượt thi tại HIULAWS15
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 171
  Tổng lượt đăng ký
 • 162
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

OSS HIU

Địa chỉ:
Tel: 0916888034
Email: hiu.studentservices@gmail.com

Đăng ký nhanh:

Hướng dẫn khi không nhận được e-mail dự thi