My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  3 thí sinh tại Khoa Đông phương học
 • 2
  2 thí sinh tại Bộ môn Du lịch
 • 3
  2 thí sinh tại Bộ môn Ngôn ngữ học
 • 4
  1 thí sinh tại Khoa Đô thị học
 • 5
  1 thí sinh tại Bộ môn Giáo dục thể chất
 • 6
  1 thí sinh tại Phòng Tổ chức - Cán bộ
 • 7
  1 thí sinh tại Phòng Công tác sinh viên
 • 8
  1 thí sinh tại Phòng Đào tạo
 • 9
  1 thí sinh tại Khoa Địa lý
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  6 lượt thi tại Khoa Đông phương học
 • 2
  2 lượt thi tại Bộ môn Ngôn ngữ học
 • 3
  2 lượt thi tại Khoa Xã hội học
 • 4
  2 lượt thi tại Khoa Đô thị học
 • 5
  2 lượt thi tại Bộ môn Giáo dục thể chất
 • 6
  2 lượt thi tại Phòng Tổ chức - Cán bộ
 • 7
  2 lượt thi tại Khoa Địa lý
 • 8
  2 lượt thi tại Phòng Đào tạo
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 13
  Tổng lượt đăng ký
 • 20
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Mắt Kính Trong Hẻm

Địa chỉ:
Tel:
Email: matkinhtronghem@gmail.com

Đăng ký nhanh: