My Aloha
Kiểm tra giữ kỳ
Môn: Đánh giá trong dạy học Tổng số câu: 50 câu Thời gian: 35 phút
bắt đầu

09h00

05/03/2021

kết thúc

10h10

05/03/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1 thí sinh đăng ký
0 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
1

Lượt đăng ký

0

Lượt thi

Đăng ký nhanh: