My Aloha
KIỂM TRA ĐỊA 11
bắt đầu

08h30

27/03/2020

kết thúc

09h20

27/03/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

670 thí sinh đăng ký
 • 1
  49 thí sinh tại 11A1
 • 2
  48 thí sinh tại 11D5
 • 3
  47 thí sinh tại 11A4
 • 4
  47 thí sinh tại 11D3
 • 5
  45 thí sinh tại 11A9
 • 6
  45 thí sinh tại 11D4
 • 7
  45 thí sinh tại 11A5
 • 8
  45 thí sinh tại 11D2
 • 9
  44 thí sinh tại 11A8
 • 10
  44 thí sinh tại 11A10
 • 11
  44 thí sinh tại 11A3
 • 12
  43 thí sinh tại 11A2
 • 13
  43 thí sinh tại 11A6
 • 14
  41 thí sinh tại 11D1
 • 15
  40 thí sinh tại 11A7
 • Xem thêm
662 thí sinh đã thi
 • 1
  48 thí sinh tại 11A1
 • 2
  47 thí sinh tại 11D5
 • 3
  47 thí sinh tại 11D3
 • 4
  46 thí sinh tại 11A4
 • 5
  45 thí sinh tại 11A9
 • 6
  45 thí sinh tại 11D4
 • 7
  45 thí sinh tại 11D2
 • 8
  44 thí sinh tại 11A3
 • 9
  43 thí sinh tại 11A10
 • 10
  43 thí sinh tại 11A8
 • 11
  43 thí sinh tại 11A5
 • 12
  43 thí sinh tại 11A6
 • 13
  42 thí sinh tại 11A2
 • 14
  41 thí sinh tại 11D1
 • 15
  40 thí sinh tại 11A7
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
670

Lượt đăng ký

662

Lượt thi

Đăng ký nhanh: