My Aloha
Hội thi trực tuyến Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh “Con đường chân lý”.
Đợt 2 vào lúc 10g00 ngày 09/4 đến 22g00 ngày 11/4/2020.
bắt đầu

10h00

09/04/2020

kết thúc

22h00

11/07/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1,189 thí sinh đăng ký
 • 1
  88 thí sinh tại K1C
 • 2
  82 thí sinh tại K4-XDĐ
 • 3
  68 thí sinh tại K2A-XDĐ
 • 4
  66 thí sinh tại K3-CTH
 • 5
  64 thí sinh tại K4-CTH
 • 6
  54 thí sinh tại K3B-LUAT
 • 7
  54 thí sinh tại K3A-LUAT
 • 8
  53 thí sinh tại K1A
 • 9
  45 thí sinh tại K1F
 • 10
  44 thí sinh tại K2A-QLNN
 • 11
  44 thí sinh tại K2C-QLNN
 • 12
  43 thí sinh tại K2C-CTH
 • 13
  41 thí sinh tại K4A-LUAT
 • 14
  41 thí sinh tại K4B-LUAT
 • 15
  40 thí sinh tại K1G
 • 16
  36 thí sinh tại K2A-LUAT
 • 17
  36 thí sinh tại K4A1-QLNN
 • 18
  35 thí sinh tại K3-CTXH
 • 19
  35 thí sinh tại K2D-QLNN
 • 20
  34 thí sinh tại K2E-QLNN
 • Xem thêm
1,664 thí sinh đã thi
 • 1
  218 thí sinh tại K1C
 • 2
  107 thí sinh tại K4-CTH
 • 3
  102 thí sinh tại K4-XDĐ
 • 4
  93 thí sinh tại K2A-XDĐ
 • 5
  89 thí sinh tại K3-CTH
 • 6
  74 thí sinh tại K3A-LUAT
 • 7
  63 thí sinh tại K3B-LUAT
 • 8
  63 thí sinh tại K1A
 • 9
  62 thí sinh tại K4B-LUAT
 • 10
  61 thí sinh tại K4A-LUAT
 • 11
  61 thí sinh tại K2A-QLNN
 • 12
  55 thí sinh tại K2C-CTH
 • 13
  55 thí sinh tại K1F
 • 14
  53 thí sinh tại K2C-QLNN
 • 15
  48 thí sinh tại K1G
 • 16
  48 thí sinh tại K2A-LUAT
 • 17
  43 thí sinh tại K4A1-QLNN
 • 18
  41 thí sinh tại K2D-QLNN
 • 19
  41 thí sinh tại K2E-QLNN
 • 20
  39 thí sinh tại K3-CTXH
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
1,189

Lượt đăng ký

1,664

Lượt thi

Đăng ký nhanh: