banner
Hội thi trực tuyến “Học sinh Nguyễn Văn Nghi với kiến thức phòng chống, dịch bệnh Covid-19”
bắt đầu

09h00

30/10/2021

kết thúc

09h00

31/10/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1002
Lượt đăng kí
 • 1 60 thí sinh tại 7/6
 • 2 54 thí sinh tại 9/5
 • 3 51 thí sinh tại 8/3
 • 4 47 thí sinh tại 7/1
 • 5 42 thí sinh tại 9/1
 • 6 41 thí sinh tại 8/7
 • 7 41 thí sinh tại 7/2
 • 8 40 thí sinh tại 6/2
 • 9 40 thí sinh tại 8/4
 • 10 37 thí sinh tại 8/5
Xem thêm
1007
Lượt dự thi
 • 1 60 thí sinh tại 7/6
 • 2 55 thí sinh tại 9/5
 • 3 51 thí sinh tại 8/3
 • 4 47 thí sinh tại 7/1
 • 5 42 thí sinh tại 9/1
 • 6 41 thí sinh tại 7/2
 • 7 41 thí sinh tại 8/7
 • 8 40 thí sinh tại 8/4
 • 9 40 thí sinh tại 6/2
 • 10 37 thí sinh tại 8/5
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Hoàng Bảo Ngọc
 • 2Huỳnh Tấn Thành
 • 3Vũ Ngọc Quỳnh Anh
 • 4Nguyễn Ngọc Huyền Trâm
 • 5Trần Ng Bảo Ngọc
 • 6Vũ NgọcThanh Thảo
 • 7Lê Quỳnh Như
 • 8Anh Kiệt Võ
 • 9Từ Khải Thông
 • 10Tăng Phú
Xem thêm
18726