My Aloha
Hội thi Olympic các môn Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Người là niềm tin tất thắng”
bắt đầu

07h00

19/04/2020

kết thúc

18h00

25/04/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

872 thí sinh đăng ký
 • 1
  456 thí sinh tại Khoa Đào tạo Chất lượng cao
 • 2
  81 thí sinh tại Khoa Điện - Điện tử
 • 3
  79 thí sinh tại Khoa Kinh tế
 • 4
  58 thí sinh tại Khoa Xây dựng
 • 5
  48 thí sinh tại Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm
 • 6
  39 thí sinh tại Khoa Cơ Khí Chế Tạo Máy
 • 7
  26 thí sinh tại Khoa Công nghệ Thông tin
 • 8
  26 thí sinh tại Khoa Ngoại ngữ
 • 9
  24 thí sinh tại Khoa Cơ Khí Động Lực
 • 10
  23 thí sinh tại Khoa Công nghệ May và Thời trang
 • 11
  10 thí sinh tại Khoa In và Truyền thông
 • 12
  2 thí sinh tại Khoa Khoa học Ứng dụng
 • Xem thêm
790 thí sinh đã thi
 • 1
  427 thí sinh tại Khoa Đào tạo Chất lượng cao
 • 2
  72 thí sinh tại Khoa Điện - Điện tử
 • 3
  69 thí sinh tại Khoa Kinh tế
 • 4
  46 thí sinh tại Khoa Xây dựng
 • 5
  42 thí sinh tại Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm
 • 6
  35 thí sinh tại Khoa Cơ Khí Chế Tạo Máy
 • 7
  24 thí sinh tại Khoa Ngoại ngữ
 • 8
  23 thí sinh tại Khoa Công nghệ Thông tin
 • 9
  21 thí sinh tại Khoa Công nghệ May và Thời trang
 • 10
  20 thí sinh tại Khoa Cơ Khí Động Lực
 • 11
  10 thí sinh tại Khoa In và Truyền thông
 • 12
  1 thí sinh tại Khoa Khoa học Ứng dụng
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

Đơn vị tài trợ
Đơn vị đồng hành
thống kê
872

Lượt đăng ký

790

Lượt thi

Đăng ký nhanh: