Lưu ý: Đây là trang xem trước cuộc thi.
My Aloha

Đơn vị tài trợ

Thông báo ban tổ chức

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  48 thí sinh tại Giảng viên - Chuyên viên
 • 2
  29 thí sinh tại 18KD1101
 • 3
  11 thí sinh tại DH15111
 • 4
  10 thí sinh tại 18DH1101
 • 5
  10 thí sinh tại 0116111
 • 6
  8 thí sinh tại AV15111
 • 7
  7 thí sinh tại 18AV1101
 • 8
  6 thí sinh tại DH14112
 • 9
  6 thí sinh tại 01171101
 • 10
  6 thí sinh tại LK15111
 • 11
  4 thí sinh tại DH15132
 • 12
  4 thí sinh tại 01171310
 • 13
  3 thí sinh tại 18OT1101
 • 14
  3 thí sinh tại 0516111
 • 15
  2 thí sinh tại 02171101
 • 16
  2 thí sinh tại 0216111
 • 17
  2 thí sinh tại 0316111,0616111
 • 18
  1 thí sinh tại DH15112
 • 19
  1 thí sinh tại DH16134
 • 20
  1 thí sinh tại DH15136
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  127 lượt thi tại Giảng viên - Chuyên viên
 • 2
  74 lượt thi tại 18KD1101
 • 3
  24 lượt thi tại DH15111
 • 4
  19 lượt thi tại 0116111
 • 5
  18 lượt thi tại LK15111
 • 6
  18 lượt thi tại 01171101
 • 7
  17 lượt thi tại DH14112
 • 8
  14 lượt thi tại 18DH1101
 • 9
  12 lượt thi tại AV15111
 • 10
  12 lượt thi tại DH15132
 • 11
  11 lượt thi tại 01171310
 • 12
  7 lượt thi tại 18AV1101
 • 13
  6 lượt thi tại 18OT1101
 • 14
  6 lượt thi tại 02171101
 • 15
  4 lượt thi tại 0516111
 • 16
  3 lượt thi tại DH16139
 • 17
  2 lượt thi tại 0316111,0616111
 • 18
  2 lượt thi tại 0116112
 • 19
  2 lượt thi tại 0216111
 • 20
  1 lượt thi tại DH15112
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 171
  Tổng lượt đăng ký
 • 376
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Trịnh Ngọc Thuỷ

Địa chỉ:
Tel: 0888128281
Email: trinhthingocthuy.0211@gmail.com

Đăng ký nhanh: