My Aloha
Hành trình gia đình gắn kết yêu thương năm 2020
Mỗi cặp gia đình sẽ trả lời 10 câu hỏi trong vòng 05 phút để xác định số thứ tự của mình.
bắt đầu

10h00

19/06/2020

kết thúc

10h00

20/06/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

7 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
8 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi
thống kê
7

Lượt đăng ký

8

Lượt thi

Đăng ký nhanh: