My Aloha
Đợt sinh hoạt chính trị "TỰ HÀO THANH NIÊN THÀNH PHỐ BÁC"
1 lượt: 30 câu trắc nghiệm 20 phút. Thí sinh đạt 15/30 điểm được đánh giá "Đạt"trong đợt sinh hoạt chính trị năm 2020 “Tự hào thanh niên thành phố Bác
bắt đầu

20h00

28/04/2020

kết thúc

23h59

09/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

258 thí sinh đăng ký
 • 1
  41 thí sinh tại Chi đoàn 10.3
 • 2
  24 thí sinh tại Chi đoàn 10.1
 • 3
  19 thí sinh tại Chi đoàn 10CT
 • 4
  18 thí sinh tại Chi đoàn 10.4
 • 5
  17 thí sinh tại Chi đoàn 11CT
 • 6
  17 thí sinh tại Chi đoàn 11.5
 • 7
  16 thí sinh tại Chi đoàn 11CV
 • 8
  14 thí sinh tại Chi đoàn 11.4
 • 9
  14 thí sinh tại Chi đoàn 11.1
 • 10
  14 thí sinh tại Chi đoàn 12.2
 • 11
  13 thí sinh tại Chi đoàn 10CV
 • 12
  11 thí sinh tại Chi đoàn 12CV
 • 13
  11 thí sinh tại Chi đoàn 10.5
 • 14
  5 thí sinh tại Chi đoàn 11CA
 • 15
  5 thí sinh tại Chi đoàn 11.3
 • 16
  4 thí sinh tại Chi đoàn 12.1
 • 17
  4 thí sinh tại Chi đoàn 12.3
 • 18
  3 thí sinh tại Chi đoàn 10CA
 • 19
  2 thí sinh tại Chi đoàn 12CA
 • 20
  2 thí sinh tại Chi đoàn 12.5
 • Xem thêm
250 thí sinh đã thi
 • 1
  40 thí sinh tại Chi đoàn 10.3
 • 2
  22 thí sinh tại Chi đoàn 10.1
 • 3
  19 thí sinh tại Chi đoàn 10CT
 • 4
  18 thí sinh tại Chi đoàn 10.4
 • 5
  17 thí sinh tại Chi đoàn 11.5
 • 6
  15 thí sinh tại Chi đoàn 11CT
 • 7
  15 thí sinh tại Chi đoàn 11CV
 • 8
  14 thí sinh tại Chi đoàn 11.1
 • 9
  14 thí sinh tại Chi đoàn 12.2
 • 10
  13 thí sinh tại Chi đoàn 10CV
 • 11
  12 thí sinh tại Chi đoàn 11.4
 • 12
  11 thí sinh tại Chi đoàn 12CV
 • 13
  11 thí sinh tại Chi đoàn 10.5
 • 14
  5 thí sinh tại Chi đoàn 11.3
 • 15
  4 thí sinh tại Chi đoàn 12.1
 • 16
  4 thí sinh tại Chi đoàn 11CA
 • 17
  4 thí sinh tại Chi đoàn 12.3
 • 18
  3 thí sinh tại Chi đoàn 10CA
 • 19
  3 thí sinh tại Chi đoàn 10.2
 • 20
  2 thí sinh tại Chi đoàn 12.5
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
258

Lượt đăng ký

250

Lượt thi

Đăng ký nhanh: