My Aloha
ĐỀ THI CHUYÊN ĐỀ DÀNH CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN - NĂM 2020
Đoàn Thanh niên Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh
bắt đầu

18h00

13/07/2020

kết thúc

21h00

21/07/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

2,113 thí sinh đăng ký
 • 1
  85 thí sinh tại K3A-LUAT
 • 2
  83 thí sinh tại K1A
 • 3
  77 thí sinh tại K4-CTH
 • 4
  71 thí sinh tại K3-CTH
 • 5
  70 thí sinh tại K4A-LUAT
 • 6
  68 thí sinh tại K2A-XDĐ
 • 7
  62 thí sinh tại K4B-LUAT
 • 8
  61 thí sinh tại K2A-QLNN
 • 9
  56 thí sinh tại K2C-XDĐ
 • 10
  56 thí sinh tại K3-QLNN
 • 11
  55 thí sinh tại K3-XDĐ
 • 12
  54 thí sinh tại K2D-LUAT
 • 13
  54 thí sinh tại K2B-XDĐ
 • 14
  54 thí sinh tại K2C-LUAT
 • 15
  53 thí sinh tại K4-CTXH
 • 16
  52 thí sinh tại K4-XDĐ
 • 17
  52 thí sinh tại K2C-CTH
 • 18
  51 thí sinh tại K2F-QLNN
 • 19
  50 thí sinh tại K4A1-QLNN
 • 20
  50 thí sinh tại K4A-QLNN
 • Xem thêm
2,101 thí sinh đã thi
 • 1
  86 thí sinh tại K3A-LUAT
 • 2
  82 thí sinh tại K1A
 • 3
  77 thí sinh tại K4-CTH
 • 4
  70 thí sinh tại K3-CTH
 • 5
  69 thí sinh tại K4A-LUAT
 • 6
  68 thí sinh tại K2A-XDĐ
 • 7
  61 thí sinh tại K4B-LUAT
 • 8
  58 thí sinh tại K2A-QLNN
 • 9
  57 thí sinh tại K2C-XDĐ
 • 10
  57 thí sinh tại K3-QLNN
 • 11
  55 thí sinh tại K3-XDĐ
 • 12
  54 thí sinh tại K2C-LUAT
 • 13
  54 thí sinh tại K2D-LUAT
 • 14
  53 thí sinh tại K2B-XDĐ
 • 15
  53 thí sinh tại K4-CTXH
 • 16
  51 thí sinh tại K4A-QLNN
 • 17
  51 thí sinh tại K4-XDĐ
 • 18
  51 thí sinh tại K2F-QLNN
 • 19
  51 thí sinh tại K2C-CTH
 • 20
  49 thí sinh tại K4A1-QLNN
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
2,113

Lượt đăng ký

2,101

Lượt thi

Đăng ký nhanh: