My Aloha
Đề thi cập nhật lớp "Các bài Lý luận Chính trị" năm 2020
bắt đầu

20h00

01/08/2020

kết thúc

20h00

03/08/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1,714 thí sinh đăng ký
 • 1
  82 thí sinh tại K2C-LUAT
 • 2
  79 thí sinh tại K3A-LUAT
 • 3
  74 thí sinh tại K3B-LUAT
 • 4
  64 thí sinh tại K2A-QLNN
 • 5
  64 thí sinh tại K1A
 • 6
  63 thí sinh tại K3-CTH
 • 7
  62 thí sinh tại K3-XDĐ
 • 8
  59 thí sinh tại K2C-XDĐ
 • 9
  59 thí sinh tại K2C-CTH
 • 10
  56 thí sinh tại K2D-LUAT
 • 11
  55 thí sinh tại K2F-QLNN
 • 12
  55 thí sinh tại K3-CTXH
 • 13
  55 thí sinh tại K2A-XDĐ
 • 14
  53 thí sinh tại K2B-QLNN
 • 15
  53 thí sinh tại K2C-QLNN
 • 16
  53 thí sinh tại K2B-LUAT
 • 17
  53 thí sinh tại K2B-XDĐ
 • 18
  51 thí sinh tại K2A-LUAT
 • 19
  50 thí sinh tại K1G
 • 20
  50 thí sinh tại K1F
 • Xem thêm
1,705 thí sinh đã thi
 • 1
  81 thí sinh tại K2C-LUAT
 • 2
  79 thí sinh tại K3A-LUAT
 • 3
  74 thí sinh tại K3B-LUAT
 • 4
  64 thí sinh tại K2A-QLNN
 • 5
  63 thí sinh tại K3-CTH
 • 6
  62 thí sinh tại K1A
 • 7
  62 thí sinh tại K3-XDĐ
 • 8
  59 thí sinh tại K2C-XDĐ
 • 9
  59 thí sinh tại K2C-CTH
 • 10
  56 thí sinh tại K2D-LUAT
 • 11
  55 thí sinh tại K3-CTXH
 • 12
  55 thí sinh tại K2A-XDĐ
 • 13
  54 thí sinh tại K2F-QLNN
 • 14
  53 thí sinh tại K2B-LUAT
 • 15
  53 thí sinh tại K2C-QLNN
 • 16
  53 thí sinh tại K2B-XDĐ
 • 17
  52 thí sinh tại K2B-QLNN
 • 18
  51 thí sinh tại K2A-LUAT
 • 19
  50 thí sinh tại K1F
 • 20
  50 thí sinh tại K1G
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
1,714

Lượt đăng ký

1,705

Lượt thi

Đăng ký nhanh: