My Aloha

Đơn vị tài trợ

Thông báo ban tổ chức

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  7 thí sinh tại DALS.CN.001
 • 2
  6 thí sinh tại DALS.Đ.016
 • 3
  5 thí sinh tại DALS.Đ.011
 • 4
  5 thí sinh tại DALS.Đ.007
 • 5
  5 thí sinh tại DALS.CN.005
 • 6
  4 thí sinh tại DALS.CN.013
 • 7
  4 thí sinh tại DALS.Đ.019
 • 8
  4 thí sinh tại DALS.Đ.004
 • 9
  4 thí sinh tại DALS.Đ.014
 • 10
  4 thí sinh tại DALS.Đ.003
 • 11
  4 thí sinh tại DALS.Đ.015
 • 12
  4 thí sinh tại DALS.Đ.001
 • 13
  4 thí sinh tại DALS.Đ.005
 • 14
  4 thí sinh tại DALS.Đ.017
 • 15
  4 thí sinh tại DALS.Đ.006
 • 16
  4 thí sinh tại DALS.Đ.012
 • 17
  4 thí sinh tại DALS.Đ.002
 • 18
  4 thí sinh tại DALS001
 • 19
  4 thí sinh tại DALS.Đ.018
 • 20
  4 thí sinh tại DALS.CN.002
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  10 lượt thi tại DALS.Đ.016
 • 2
  8 lượt thi tại DALS.Đ.004
 • 3
  8 lượt thi tại DALS.Đ.018
 • 4
  8 lượt thi tại DALS.CN.005
 • 5
  8 lượt thi tại DALS.CN.013
 • 6
  8 lượt thi tại DALS.Đ.002
 • 7
  8 lượt thi tại DALS.Đ.014
 • 8
  8 lượt thi tại DALS.Đ.003
 • 9
  8 lượt thi tại DALS.Đ.015
 • 10
  8 lượt thi tại DALS.Đ.012
 • 11
  8 lượt thi tại DALS.Đ.019
 • 12
  8 lượt thi tại DALS.Đ.005
 • 13
  8 lượt thi tại DALS.Đ.001
 • 14
  8 lượt thi tại DALS.Đ.011
 • 15
  8 lượt thi tại DALS.Đ.006
 • 16
  8 lượt thi tại DALS.Đ.017
 • 17
  8 lượt thi tại DALS001
 • 18
  6 lượt thi tại DALS.Đ.008
 • 19
  6 lượt thi tại DALS004
 • 20
  6 lượt thi tại DALS.Đ.010
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 169
  Tổng lượt đăng ký
 • 304
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Đoàn Hội Lịch sử

Địa chỉ:
Tel: 0378746927
Email: doankhoalichsu@gmail.com

Đăng ký nhanh: