My Aloha
CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÔI YÊU HỘI BỒ CÂU"
CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM DÀNH CHO CÁN BỘ HỘI KHOA MARKETING - UFM
bắt đầu

20h00

06/03/2020

kết thúc

20h00

08/03/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

212 thí sinh đăng ký
 • 1
  9 thí sinh tại CLC_18DMA05
 • 2
  8 thí sinh tại 19DMA5
 • 3
  8 thí sinh tại 18DMC4
 • 4
  8 thí sinh tại 19DMA4
 • 5
  8 thí sinh tại 18DQH2
 • 6
  8 thí sinh tại 19DMA2
 • 7
  8 thí sinh tại 18DQH1
 • 8
  6 thí sinh tại 18DMC1
 • 9
  6 thí sinh tại 16DMC2
 • 10
  6 thí sinh tại CLC_18DMA03
 • 11
  6 thí sinh tại 17DMC3
 • 12
  6 thí sinh tại CLC_19DMA01
 • 13
  5 thí sinh tại 16DMA1
 • 14
  5 thí sinh tại 17DMA1
 • 15
  5 thí sinh tại CLC_18DMA04
 • 16
  5 thí sinh tại 18DMC3
 • 17
  5 thí sinh tại 18DMC2
 • 18
  5 thí sinh tại CLC_19DMA06
 • 19
  5 thí sinh tại CLC_19DMA05
 • 20
  4 thí sinh tại CLC 18DMA01
 • Xem thêm
210 thí sinh đã thi
 • 1
  9 thí sinh tại CLC_18DMA05
 • 2
  8 thí sinh tại 19DMA5
 • 3
  8 thí sinh tại 18DQH1
 • 4
  8 thí sinh tại 18DMC4
 • 5
  8 thí sinh tại 18DQH2
 • 6
  8 thí sinh tại 19DMA2
 • 7
  7 thí sinh tại 19DMA4
 • 8
  6 thí sinh tại 17DMC3
 • 9
  6 thí sinh tại CLC_19DMA01
 • 10
  6 thí sinh tại 18DMC1
 • 11
  6 thí sinh tại 16DMC2
 • 12
  6 thí sinh tại CLC_18DMA03
 • 13
  5 thí sinh tại 16DMA1
 • 14
  5 thí sinh tại CLC_19DMA05
 • 15
  5 thí sinh tại CLC_18DMA04
 • 16
  5 thí sinh tại 18DMC3
 • 17
  5 thí sinh tại 18DMC2
 • 18
  5 thí sinh tại CLC_19DMA06
 • 19
  5 thí sinh tại 17DMA1
 • 20
  4 thí sinh tại 19DMA1
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
212

Lượt đăng ký

210

Lượt thi

Đăng ký nhanh: