My Aloha
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về "Đảng quang vinh - Bác Hồ vĩ đại - Quê hương Bình Định anh hùng"
Cuộc thi dành cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong toàn tỉnh nhằm chào mừng Đại hội XX Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII Đảng Cộng sản VN
bắt đầu

08h00

05/09/2020

kết thúc

16h00

20/09/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

Thông báo ban tổ chức

thống kê
15,677

Lượt đăng ký

30,324

Lượt thi

Đăng ký nhanh: