My Aloha
Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức về Asean
“Thanh niên Thanh Khê - ASEAN 2020 - Hội nhập và phát triển”
bắt đầu

08h00

21/09/2020

kết thúc

17h00

25/09/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

thống kê
3,879

Lượt đăng ký

3,868

Lượt thi

Đăng ký nhanh: