My Aloha
Cuộc thi tìm hiểu về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Cuộc thi diễn ra từ ngày 05/04/2021 đến ngày 15/04/2021. Mỗi thí sinh được tham gia tối đa 2 lần. Mỗi câu trả lời thí sinh chọn một đáp án đúng
bắt đầu

14h00

03/04/2021

kết thúc

17h00

15/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

23 thí sinh đăng ký
31 thí sinh đã thi
  • 1
    Chử Thị Mai Hương

Tin tức

thống kê
23

Lượt đăng ký

31

Lượt thi

Đăng ký nhanh: