My Aloha
Cuộc thi tìm hiểu Luật Viên chức (mẫu)
Cuộc thi diễn ra từ ngày A đến ngày B dành cho VC-NLĐ Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh
bắt đầu

10h38

06/04/2021

kết thúc

10h38

09/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

3 thí sinh đăng ký
 • 1
  2 thí sinh tại Phòng Trưng bày - Tuyên truyền - Đối ngoại
 • 2
  1 thí sinh tại Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm
2 thí sinh đã thi
 • 1
  1 thí sinh tại Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm
 • 2
  1 thí sinh tại Phòng Trưng bày - Tuyên truyền - Đối ngoại
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
3

Lượt đăng ký

2

Lượt thi

Đăng ký nhanh: