My Aloha
Cuộc thi Chỉ Huy Đội Giỏi Vòng Trường năm học 2020-2021
bắt đầu

07h00

14/01/2021

kết thúc

07h00

24/01/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

55 thí sinh đăng ký
 • 1
  6 thí sinh tại 9A1
 • 2
  3 thí sinh tại 6A2
 • 3
  3 thí sinh tại 7A1
 • 4
  2 thí sinh tại 6A1
 • 5
  2 thí sinh tại 7A3
 • 6
  2 thí sinh tại 7A5
 • 7
  2 thí sinh tại 8A2
 • 8
  1 thí sinh tại 6A4
 • 9
  1 thí sinh tại 9A4
 • 10
  1 thí sinh tại 7A2
 • 11
  1 thí sinh tại 9A2
 • Xem thêm
54 thí sinh đã thi
 • 1
  6 thí sinh tại 9A1
 • 2
  3 thí sinh tại 6A2
 • 3
  2 thí sinh tại 6A1
 • 4
  2 thí sinh tại 7A1
 • 5
  2 thí sinh tại 8A2
 • 6
  2 thí sinh tại 7A3
 • 7
  2 thí sinh tại 7A5
 • 8
  1 thí sinh tại 6A4
 • 9
  1 thí sinh tại 7A2
 • 10
  1 thí sinh tại 9A4
 • 11
  1 thí sinh tại 9A2
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
55

Lượt đăng ký

54

Lượt thi

Đăng ký nhanh: