My Aloha
CHUYÊN HIỆU THẦY THUỐC NHỎ TUỔI
Kiểm tra chuyên hiệu
bắt đầu

00h00

14/10/2020

kết thúc

00h00

24/10/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

130 thí sinh đăng ký
 • 1
  22 thí sinh tại 8A4
 • 2
  18 thí sinh tại 6A1
 • 3
  18 thí sinh tại 9A1
 • 4
  16 thí sinh tại 9A2
 • 5
  13 thí sinh tại 6A2
 • 6
  11 thí sinh tại 7A1
 • 7
  8 thí sinh tại 8A3
 • 8
  6 thí sinh tại 7A4
 • 9
  5 thí sinh tại 6A4
 • 10
  4 thí sinh tại 8A2
 • 11
  3 thí sinh tại 9A3
 • 12
  3 thí sinh tại 8A1
 • 13
  1 thí sinh tại 6A3
 • 14
  1 thí sinh tại 7A2
 • 15
  1 thí sinh tại 7A3
 • Xem thêm
183 thí sinh đã thi
 • 1
  38 thí sinh tại 8A4
 • 2
  31 thí sinh tại 6A1
 • 3
  18 thí sinh tại 9A2
 • 4
  18 thí sinh tại 9A1
 • 5
  17 thí sinh tại 6A2
 • 6
  15 thí sinh tại 8A3
 • 7
  14 thí sinh tại 7A1
 • 8
  8 thí sinh tại 6A4
 • 9
  8 thí sinh tại 7A4
 • 10
  7 thí sinh tại 8A2
 • 11
  3 thí sinh tại 8A1
 • 12
  3 thí sinh tại 9A3
 • 13
  2 thí sinh tại 7A2
 • 14
  1 thí sinh tại 6A3
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
130

Lượt đăng ký

183

Lượt thi

Đăng ký nhanh: