My Aloha
Bài kiểm tra môn Giáo dục chính trị lớp 20T3-KLB1CD
50 câu hỏi, sinh viên làm trong 45 phút, số lần làm bài tối đa 3 lần/SV, nội dung thi thuộc các bài 1-2-3-4 của môn học
bắt đầu

02h17

05/04/2021

kết thúc

02h17

14/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

2 thí sinh đăng ký
  • 1
    2 thí sinh tại 20T3-KLB1CĐ
1 thí sinh đã thi
  • 1
    1 thí sinh tại 20T3-KLB1CĐ
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
2

Lượt đăng ký

1

Lượt thi

Đăng ký nhanh: