My Aloha
Bài kiểm tra định kỳ lần 3 môn Giáo Dục Chính Trị 19C HK2
Bài kiểm tra có 50 câu làm trong 45 phút, sinh viên được làm tối đa 2 lần, nội dung kiểm tra là bài 3, 4, 5, 6, 7 môn Giáo Dục Chính trị 19C HK2.
bắt đầu

00h00

15/09/2020

kết thúc

00h00

23/09/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

thống kê
136

Lượt đăng ký

172

Lượt thi

Đăng ký nhanh: