Lưu ý: Đây là trang xem trước cuộc thi.
My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  2 thí sinh tại K23YDK2
 • 2
  2 thí sinh tại K24YDR1
 • 3
  2 thí sinh tại K24YDK3
 • 4
  2 thí sinh tại K24YDK5
 • 5
  2 thí sinh tại K24YDR2
 • 6
  2 thí sinh tại K21YDK1
 • 7
  2 thí sinh tại K25YDK2
 • 8
  2 thí sinh tại K25YDK1
 • 9
  2 thí sinh tại K24YDK1
 • 10
  2 thí sinh tại K22YDK4
 • 11
  2 thí sinh tại K25YDK3
 • 12
  2 thí sinh tại K23YDK3
 • 13
  2 thí sinh tại K24YDK4
 • 14
  2 thí sinh tại K25YDR1
 • 15
  2 thí sinh tại K22YDK3
 • 16
  2 thí sinh tại K23YDK1
 • 17
  2 thí sinh tại K23YDK8
 • 18
  2 thí sinh tại K23YDK7
 • 19
  2 thí sinh tại K21YDK2
 • 20
  2 thí sinh tại K25YDR2
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  2 lượt thi tại K23YDK7
 • 2
  2 lượt thi tại K25YDR1
 • 3
  2 lượt thi tại K22YDK4
 • 4
  2 lượt thi tại K21YDK1
 • 5
  2 lượt thi tại K23YDK3
 • 6
  2 lượt thi tại K24YDK1
 • 7
  2 lượt thi tại K21YDK2
 • 8
  2 lượt thi tại K23YDK1
 • 9
  2 lượt thi tại K24YDK4
 • 10
  2 lượt thi tại K25YDK2
 • 11
  2 lượt thi tại K24YDK3
 • 12
  2 lượt thi tại K24YDK5
 • 13
  2 lượt thi tại K24YDR1
 • 14
  2 lượt thi tại K25YDR2
 • 15
  2 lượt thi tại K25YDK1
 • 16
  2 lượt thi tại K23YDK8
 • 17
  2 lượt thi tại K22YDK3
 • 18
  2 lượt thi tại K25YDK3
 • 19
  2 lượt thi tại K23YDK2
 • 20
  2 lượt thi tại K24YDR2
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 43
  Tổng lượt đăng ký
 • 43
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Bùi Văn Đức

Địa chỉ: Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Tel: 0905466509
Email: ad.daiduc@gmail.com

Đăng ký nhanh: