My Aloha
Âm vang thời đại vòng 1
http://bit.ly/thele_amvangthoidai2021
bắt đầu

09h00

02/05/2021

kết thúc

20h00

04/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

770 thí sinh đăng ký
 • 1
  295 thí sinh tại Đoàn khoa Hàn Quốc học
 • 2
  74 thí sinh tại Đoàn khoa Ngữ văn Anh
 • 3
  38 thí sinh tại Đoàn khoa Lịch sử
 • 4
  32 thí sinh tại Đoàn khoa Đông phương học
 • 5
  26 thí sinh tại Đoàn khoa Ngữ văn Trung Quốc
 • 6
  24 thí sinh tại Đoàn khoa Văn học
 • 7
  20 thí sinh tại Đoàn khoa Địa lý
 • 8
  19 thí sinh tại Đoàn khoa Du lịch
 • 9
  14 thí sinh tại Đoàn bộ môn Ngôn ngữ học
 • 10
  14 thí sinh tại Đoàn khoa Ngữ văn Pháp
 • 11
  14 thí sinh tại Đoàn khoa Thư viện - Thông tin học
 • 12
  12 thí sinh tại Đoàn khoa Quan hệ Quốc tế
 • 13
  12 thí sinh tại Đoàn khoa Nhật Bản học
 • 14
  11 thí sinh tại Đoàn bộ môn Ngữ văn Ý
 • 15
  11 thí sinh tại Đoàn khoa Báo chí & Truyền thông
 • 16
  11 thí sinh tại Đoàn khoa Lưu trữ học - QTVP
 • 17
  10 thí sinh tại Đoàn khoa Giáo dục
 • 18
  9 thí sinh tại Đoàn khoa Triết học
 • 19
  9 thí sinh tại Đoàn khoa Văn hóa học
 • 20
  7 thí sinh tại Đoàn khoa Xã hội học
 • Xem thêm
783 thí sinh đã thi
 • 1
  293 thí sinh tại Đoàn khoa Hàn Quốc học
 • 2
  78 thí sinh tại Đoàn khoa Ngữ văn Anh
 • 3
  37 thí sinh tại Đoàn khoa Lịch sử
 • 4
  31 thí sinh tại Đoàn khoa Đông phương học
 • 5
  23 thí sinh tại Đoàn khoa Ngữ văn Trung Quốc
 • 6
  21 thí sinh tại Đoàn khoa Văn học
 • 7
  20 thí sinh tại Đoàn khoa Địa lý
 • 8
  18 thí sinh tại Đoàn khoa Du lịch
 • 9
  14 thí sinh tại Đoàn khoa Thư viện - Thông tin học
 • 10
  14 thí sinh tại Đoàn bộ môn Ngôn ngữ học
 • 11
  13 thí sinh tại Đoàn khoa Quan hệ Quốc tế
 • 12
  13 thí sinh tại Đoàn khoa Ngữ văn Pháp
 • 13
  12 thí sinh tại Đoàn khoa Nhật Bản học
 • 14
  10 thí sinh tại Đoàn bộ môn Ngữ văn Ý
 • 15
  10 thí sinh tại Đoàn khoa Giáo dục
 • 16
  10 thí sinh tại Đoàn khoa Lưu trữ học - QTVP
 • 17
  9 thí sinh tại Đoàn khoa Văn hóa học
 • 18
  9 thí sinh tại Đoàn khoa Báo chí & Truyền thông
 • 19
  8 thí sinh tại Đoàn khoa Xã hội học
 • 20
  6 thí sinh tại Đoàn khoa Nhân học
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
770

Lượt đăng ký

783

Lượt thi

Đăng ký nhanh: