1. 10 CÂU TRẮC NGHIỆM VỀ CÁC NGHỆ SĨ


  Xem ảnh đoán tên nha mọi người

  Thời gian làm bài: 5 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Tranquangduy Tran Tranquangduy Tran 12:11 15/04/2018 100.00%
  2 CLB Giai Điệu Phương Nam CLB Giai Điệu Phương Nam 22:00 10/03/2018 90.00%
  3 Nguyễn Triệu Huy Nguyễn Triệu Huy 18:47 31/03/2018 90.00%
  4 Khang Diệp Khang Diệp 20:31 31/03/2018 90.00%
  5 Tranquangduy Tran Tranquangduy Tran 12:09 15/04/2018 90.00%
  6 Lê Thành Nhân Lê Thành Nhân 13:00 02/04/2018 90.00%
  7 Nguyễn Trọng Văn Nguyễn Trọng Văn 19:03 31/03/2018 90.00%
  8 Nguyễn Trường Giang Nguyễn Trường Giang 08:12 20/04/2018 80.00%
  9 Nguyễn Triệu Huy Nguyễn Triệu Huy 18:38 31/03/2018 80.00%
  10 Minh Luân Minh Luân 19:38 03/05/2018 80.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.