10 CÂU TRẮC NGHIỆM VỀ CÁC NGHỆ SĨ


Xem ảnh đoán tên nha mọi người

Thời gian làm bài: 5 phút

 1. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời gian làm bài Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Tranquangduy Tran Tranquangduy Tran 00:00:39 12:11 15/04/2018 100.00%
  2 CLB Giai Điệu Phương Nam CLB Giai Điệu Phương Nam 00:00:01 22:00 10/03/2018 90.00%
  3 Nguyễn Triệu Huy Nguyễn Triệu Huy 00:00:03 18:47 31/03/2018 90.00%
  4 Khang Diệp Khang Diệp 00:00:03 20:31 31/03/2018 90.00%
  5 Tranquangduy Tran Tranquangduy Tran 00:00:17 12:09 15/04/2018 90.00%
  6 Lê Thành Nhân Lê Thành Nhân 00:00:43 13:00 02/04/2018 90.00%
  7 Nguyễn Trọng Văn Nguyễn Trọng Văn 00:00:48 19:03 31/03/2018 90.00%
  8 Nguyễn Trường Giang Nguyễn Trường Giang 00:00:07 08:12 20/04/2018 80.00%
  9 Nguyễn Triệu Huy Nguyễn Triệu Huy 00:00:54 18:38 31/03/2018 80.00%
  10 Minh Luân Minh Luân 00:01:13 19:38 03/05/2018 80.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.