SỞ VĂN HÓA , THỂ THAO VÀ DU LỊCH
14/07/2022

THÔNG BÁO CỦA BAN TỔ CHỨC HỘI THI

Hội thi được tổ chức từ ngày 01/8/2022 19/04/đến ngày 15/8/2022. Cụ thể như sau:

+ Bắt đầu lúc 07h00 ngày 01/8/2022

+ Kết thúc lúc 17 h00 ngày 15/8/2022

- Dự kiến tổng kết và trao giải hội thi trong tháng 9 năm 2022

Chia sẻ từ đơn vị tổ chức