UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CCHC

THỊ XÃ QUẢNG TRỊ NĂM 2022

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


Số  01/TL- BTC

Thị xã Quảng Trị, ngày 14     tháng 10 năm 2022

 

THỂ LỆ

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu Cải cách hành chính”

 thị xã Quảng Trị năm 2022

 


Thực hiện kế hoạch số 1327/KH-UBND ngày 10/10/2022 của UBND thị xã Quảng Trị về tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu Cải cách hành chính” thị xã Quảng Trị năm 2022; Quyết định số 1065/QĐ-UB ngày 13/10/2022 của UBND thị xã Quảng Trị về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu Cải cách hành chính” thị xã Quảng Trị năm 2022.

  Ban Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu Cải cách hành chính” thị xã Quảng Trị năm 2022 ban hành Thể lệ cuộc thi, với các nội dung cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Đối tượng bắt buộc: Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã; UBND các phường, xã.

2. Đối tượng khuyến khích: Cán bộ, công chức các cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn thị xã.

3. Đối tượng không được tham gia: Thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi, các công chức, viên chức liên quan đến soạn thảo, phê duyệt câu hỏi.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THI

1. Nội dung thi

- Các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 được ban hành tại Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 15/7/2021 của Chính phủ.

- Chương trình hành động số 34/Ctr-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thị xã Quảng Trị về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thị xã Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Kế hoạch 349/KH-UBND ngày 28/3/2022 của UBND thị xã về thực hiện Chương trình hành động 29-CTHĐ/TU ngày 28/02/2022 của BTV Thị ủy về thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025.

2. Hình thức thi

- Thi trực tuyến với các câu hỏi trắc nghiệm, được tích hợp tại địa chỉ https://thixaquangtri.quangtri.gov.vn trên Cổng thông tin điện tử thị xã Quảng Trị và chia sẽ liên kết tại chuyên mục “Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Cải cách hành chính thị xã Quảng Trị năm 2022” trên Trang thông tin điện tử các phường, xã.

- Đối tượng dự thi sử dụng một trong các thiết bị điện tử kết nối internet (Máy tính để bàn, máy tính xách tay, ipad, điện thoại thông minh…); đăng ký tài khoản để đăng nhập tham gia cuộc thi.

- Cuộc thi được tổ chức trong 3 đợt thi chia đều trong 3 tuần. Đối tượng dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ câu hỏi đã được thiết kế sẵn theo thời gian quy định (Câu hỏi trắc nghiệm được lựa chọn ngẫu nhiên từ bộ câu hỏi được chuẩn bị và tự thay đổi sau mỗi đợt thi); mỗi phần thi trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi có 04 phương án trả lời A, B, C, D và được chọn một đáp án đúng duy nhất. Tổng số điểm là 100 điểm, tương đương mỗi câu trả lời đúng là 5 điểm.

* Các bước tham gia Cuộc thi:

Bước 1: Từ trình duyệt web trên máy tính hoặc thiết bị di động cầm tay có kết nối internet, truy cập vào Cổng Thông tin điện tử thị xã Quảng Trị tại địa chỉ: https://thixaquangtri.quangtri.gov.vn vào chuyên mục “Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Cải cách hành chính thị xã Quảng Trị năm 2022”.

Bước 2: Đăng ký/đăng nhập tài khoản, hoặc liên kết đến các ứng dụng có sẵn trên thiết bị như zalo, gmail, facebook… sau đó Nhập đầy đủ các thông tin cá nhân theo hướng dẫn: Họ tên; ngày sinh; giới tính; số điện thoại liên hệ; đối tượng tham gia; đơn vị tham gia dự thi  theo yêu cầu.

Lưu ý: Các thông tin đăng ký bắt buộc như: họ tên, ngày sinh, giới tính, điện thoại liên hệ. Về mục “đơn vị tham gia”, sẽ được tính theo đầu mối các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã; UBND các phường, xã. Đối tượng dự thi (kể cả đảng viên hoặc chưa đảng viên) đang công tác, sinh sống, thuộc đơn vị nào thì chọn “tập thể tham gia” tương ứng. Đối với thí sinh thuộc đối tương khuyến khích tham gia thi thì sẽ chọn vào mục "đối tượng khác" để đăng ký tham gia dự thi.

Bước 3: Sau khi hoàn tất thao tác nhập thông tin, người dự thi nhấn vào nút “LÀM BÀI THI” và bắt đầu lựa chọn câu trả lời cho câu hỏi theo yêu cầu (nhấn chọn vào đáp án đúng).

Bước 4: Sau khi trả lời đầy đủ 20 câu hỏi trắc nghiệm; thí sinh bấm nút “GỬI BÀI THI”. Kết quả phần thi sẽ hiển thị ngay sau đó.

Lưu ý: Hết thời gian thi, phần mềm cuộc thi sẽ tự động lưu lại kết quả của cuộc thi và xem như kết thúc một lần thi; mỗi thi sinh được phép tham gia nhiều lần thi trong mỗi đợt thi.

3. Thời gian tổ chức cuộc thi

* Thời gian phát động cuộc thi: Từ ngày 14/10/2022 đến hết ngày 06/11/2022.

* Thời gian thi: Mỗi lượt thi 30 phút

- Tuần 1: Lúc 08h00 ngày 17/10/2022 kết thúc lúc 22h00 ngày 23/10/2022

- Tuần 2: Lúc 08h00 ngày 24/10/2022 kết thúc lúc 22h00 ngày 30/10/2022

- Tuần 3: Lúc 08h00 ngày 31/10/2022 kết thúc lúc 22h00 ngày 06/11/2022

III. CÁCH XÉT GIẢI, CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI

1. Cách xét giải thưởng

1.1. Đối với giải cá nhân

- Căn cứ vào kết quả thi, xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp.

- Căn cứ vào thời gian hoàn thành phần thi.

Lưu ý: Trong trường hợp kết quả thi bằng nhau, thời gian làm bài thi bằng nhau, BTC sẽ tính đến chỉ số phụ là thời điểm khởi tạo tài khoản và thời điểm tham gia dự thi.

- Các trường hợp khác do Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định.

2.2. Đối với giải tập thể

- Căn cứ vào số lượng người tham gia dự thi nhiều nhất, nhì và ba theo tỷ lệ % số người dự thi/tổng số người của cơ quan, đơn vị đảm bảo điều kiện tham gia theo thể lệ cuộc thi; thời gian hoàn thành sớm và có nhiều cá nhân đạt giải thưởng cao.

- Các trường hợp khác do Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định.

2. Cơ cấu giải thưởng

2.1. Giải tập thể

- Số lượng: 03 giải, gồm: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba.

- Trao Giấy chứng nhận của Chủ tịch UBND thị xã, kèm theo tiền thưởng:

+ Giải nhất: 1.000.000 đồng

+ Giải Nhì: 600.000 đồng

+ Giải Ba: 400.000 đồng.

2.2. Giải cá nhân

- Trao cho các cá nhân đạt giải theo kết quả từng tuần thi

- Số lượng giải, gồm: 03 giải Nhất, 03 giải Nhì, 03 giải Ba

- Trao Giấy chứng nhận của Chủ tịch UBND thị xã, kèm theo tiền thưởng:

+ Giải nhất: 500.000 đồng

+ Giải Nhì: 300.000 đồng

+ Giải Ba:  200.000 đồng

3. Thời gian công bố và trao giải cuộc thi

- Sau mỗi đợt thi, Ban Tổ chức sẽ công bố kết quả cuộc thi trên phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến.

          - Thời gian trao giải cuộc thi được tổ chức vào buổi tổng kết Cuộc thi.

  Trên đây là Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu Cải cách hành chính” thị xã Quảng Trị năm 2022. Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung phát sinh, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Mọi vướng mắc (nếu có) đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên hệ Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi (qua Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Quảng Trị, gặp đồng chí: Nguyễn Hoàng Thạch, điện thoại 0947020111) để được giải đáp./.

 

Nơi nhận:

- UBND thị xã (b/c);

- Các cơ quan, đơn vị, Mặt trận và các

 đoàn thể thị xã;

- UBND các phường, xã;

- Các đ/c trong BTC Cuộc thi;

- Lưu: VT,VH.

TM. BAN TỔ CHỨC

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

Ngô Thị Thanh Hải

TRƯỞNG PHÒNG VH&TT