Sở Tư pháp Hậu Giang
11/11/2021

THỂ LỆ

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI  

TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU PHÁP LUẬT

VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ”  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/TL-BTC

Hậu Giang, ngày 11 tháng 11 năm 2021

 

THỂ LỆ

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021

 


Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-HĐ ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũngtrên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 (sau đây gọi tắt Cuộc thi) và Quyết định số 142/QĐ-HĐ ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Cuộc thi, Ban Tổ chức ban hành Thể lệ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Việc ban hành Thể lệ Cuộc thi nhằm làm cơ sở và tiêu chí để các cá nhân tham gia Cuộc thi.

- Trên cơ sở Thể lệ được ban hành làm căn cứ cho việc xếp giải của Ban Tổ chức Cuộc thi.

II. TÊN GỌI VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Tên gọi: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”.

2. Đối tượng dự thi: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân (từ 16 tuổi trở lên) đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp việc, cán bộ phụ trách kỹ thuật phần mềm và những bộ phận trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Nội dung: Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy đnh chi tiết mt s điu và bin pháp thi hành Lut Phòng, chng tham nhũng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

2. Hình thức dự thi:

- Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (địa chỉ: https://pbpl.haugiang.gov.vn) hoặc Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (địa chỉ: sotuphap.haugiang.gov.vn).

- Người dự thi tham gia thi trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối mạng internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh…) trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn.  

3. Cách thức đăng ký dự thi:

- Thí sinh chỉ được đăng ký duy nhất một tài khoản dự thi bằng tiếng Việt có dấu bảo đảm thông tin chính xác theo Giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (mỗi người dự thi không quá 05 lần và hệ thống sẽ lựa chọn 01 bài có kết quả cao nhất trong số các bài thi để xét giải thưởng) dự thi trực tiếp trên hệ thống website tại địa chỉ: https://pbpl.haugiang.gov.vn hoặc https://sotuphap.haugiang.gov.vn. Để được thi, các thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin bắt buộc theo hướng dẫn của Ban Tổ chức được đăng tải trên website chính thức của Cuộc thi. Các thông tin đăng ký cụ thể như sau:

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện, xã: Họ và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu; đơn vị công tác; điện thoại.

+ Đối với người dân: Họ và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu; địa chỉ thường trú/tạm trú; điện thoại.

+ Đối với học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn tỉnh: Họ và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu; tên trường, điện thoại.

* Lưu ý:

 Bài dự thi không hợp lệ là bài có thông tin đăng ký không đầy đủ, chính xác.

 Bài dự thi hợp lệ là bài điền đầy đủ, đúng thông tin người dự thi đăng ký trả lời tất cả các câu hỏi. Không tính thời gian cho thí sinh ghi thông tin đăng ký cá nhân.

- Sau khi đăng nhập tài khoản, người dự thi trả lời bài thi trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm được lựa chọn ngẫu nhiên trong bộ đề thi; người dự thi trả lời trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh) theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn; thời gian tối đa là 20 phút (thời gian được tính từ lúc người dự thi bắt đầu cho đến khi bấm nút kết thúc). Kết quả phần thi trắc nghiệm được phần mềm chấm điểm tự động và hiển thị ngay sau khi hoàn thành phần thi. Hết thời gian theo quy định, hệ thống tự động kết thúc bài thi của thí sinh.

* Lưu ý: Trong quá trình tham gia dự thi, trường hợp do lỗi kỹ thuật, thí sinh không làm hết bài dự thi, thí sinh được đăng ký lại để tham gia dự thi.

 IV. THỜI GIAN THI:

1. Cuộc thi diễn ra trong vòng 30 ngày (bắt đầu từ ngày 11/11/2021 đến 17h00 ngày 11/12/2021) và Cuộc thi sẽ được đăng tải trên hệ thống website tại địa chỉ: https://pbpl.haugiang.gov.vn hoặc https://sotuphap.haugiang.gov.vn.

2. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ Tổng kết Cuộc thi sau khi kết thúc Cuộc thi 15 ngày.

 

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Giải tập thể: Ban Tổ chức sẽ chọn ra 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba và 04 giải khuyến khích (chỉ khen giải tập thể đối với các đơn vị cấp huyện).

- 01 giải nhất: Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, kèm tiền thưởng trị giá 5.000.000 đồng.

- 01 giải nhì: Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp, kèm tiền thưởng mỗi giải trị giá 3.500.000 đồng.

- 02 giải ba: Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp, kèm tiền thưởng mỗi giải trị giá 2.500.000 đồng/giải.

- 04 giải khuyến khích: Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp, kèm tiền thưởng mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng/giải.

2. Giải cá nhân: Ban Tổ chức sẽ chọn ra 01 giải nhất, 03 giải nhì, 05 giải ba và 10 giải khuyến khích.

- 01 giải nhất: Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, kèm tiền thưởng trị giá 3.000.000 đồng.

- 03 giải nhì: Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp, kèm tiền thưởng mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng/giải.

- 05 giải ba: Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp, kèm tiền thưởng mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng/giải.

- 10 giải khuyến khích: Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp, kèm tiền thưởng mỗi giải trị giá 600.000 đồng/giải.

3. Cách thức chấm điểm và xếp giải Cuộc thi:

- Ban Tổ chức đưa ra 20 câu hỏi trắc nghiệm; thí sinh trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm trên máy tính và mỗi câu trả lời đúng tương ứng với số điểm là 0,5 điểm.

- Đối với giải cá nhân: Được xét trên cơ sở thí sinh trả lời đúng 20 câu trắc nghiệm, có thời gian làm bài sớm nhất để xét giải và được xếp theo thứ tự từ trên cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo quy định tại Thể lệ này. Đồng thời, trong trường hợp nhiều thí sinh dự thi trả lời đúng 20 câu trắc nghiệm, có thời gian bằng nhau thì tính thời gian của ngày làm bài sớm nhất.

- Đối với giải tập thể: Được xét trên cơ sở đơn vị có nhiều thí sinh tham gia dự thi; có số lượng thí sinh đạt giải cao trong Cuộc thi và số lượng thí sinh trả lời đúng 20 câu trắc nghiệm nhiều nhất.

VI. CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

1. Người dự thi không được nhờ người khác thi hộ, sử dụng thông tin của người khác để đăng ký tham gia thi hoặc tiết lộ thông tin tài khoản thi cho người khác đăng ký nhập vào kể từ lúc đăng ký thành công đến lúc kết thúc Cuộc thi. Nếu bị phát hiện có một trong các hành vi này, Ban Tổ chức sẽ hủy kết quả thi của thí sinh vi phạm.

2. Trường hợp có khiếu nại liên quan đến Cuộc thi, người khiếu nại gửi văn bản đến Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, giải quyết trước khi tiến hành trao giải thưởng. Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Tổ chức Cuộc thi là quyết định cuối cùng, có hiệu lực thi hành.

VII. THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC

1. Sở Tư pháp: Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường V, thành phố  Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Điện thoại: 02933.870.294. DĐ: 0388.757.578

2. Hỗ trợ về kỹ thuật: Điện thoại: 0935.989.998

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũngtrên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi để được giải đáp, hỗ trợ./.

 

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐ PHPBGDPL tỉnh (để bc);                                                                                        - Thành viên BTC Cuộc thi;

- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;                

- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã và thành phố;

- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;

- Lưu: VT, P. TT&TDTHPL.                                                              

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

Đồng Việt Phương

 

 

Chia sẻ từ đơn vị tổ chức