Tỉnh đoàn Hưng Yên
03/11/2021

Tài liệu tham khảo cuộc thi Tôi yêu Hưng Yên

Kính gửi các đồng chí một số tài liệu tham khảo để thực hiện bài thi tốt hơn:
1. http://tinhdoanhungyen.org.vn/van-ban/nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-lan-thu-xix-nhiem-ky-2020-2025.html?fbclid=IwAR1nN-via3rPsvNt5O5zl6Ts6_F7PvTh8jlKBjA7u_w89xSAn3EjKKEJM_Q
2. http://tinhdoanhungyen.org.vn/van-ban/chuong-trinh-hanh-dong-cua-doan-tncs-ho-chi-minh-tinh-hung-yen-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-dang-bo-tinh-hung-yen-lan-thu-xix.html?fbclid=IwAR2D6vHJNoQLkuQdxriOHwmmbgkRwOlELXf9EVv5GeK8AUM_RnGFzywq0oY
3. http://tinhdoanhungyen.org.vn/doan-thanh-nien/tuoi-tre-hung-yen-phat-huy-truyen-thong-vung-buoc-tuong-lai.html
Chia sẻ từ đơn vị tổ chức