- Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 về Ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

- Chương trình hành động số 34/CTr-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh về  thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025.

- Quyết định 1444/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thị xã Quảng Trị  về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thị xã Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.  

- Kế hoạch 349/KH-UBND ngày 28/3/2022 của UBND thị xã Quảng Trị về việc thực hiện Chương trình hành động số 29-CTHĐ/TU ngày 28/02/2022 của BTV Thị ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025

Tải tất cả tài liệu tham khảo theo đường dẫn dưới 

https://drive.google.com/drive/folders/1BzMIJ-IZmUHh8olKoEO-AXVcoUYv26fi?usp=sharing