Liên đoàn Lao động quận Bình Tân
15/03/2021

Tài liệu tham khảo

Các tài liệu tham khảo:

- Các báo cáo chính trị trình Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII; Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI; Đại hội Đảng bộ Quận Bình Tân lần thứ XII;

- Những qui định riêng đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới được được qui định tại chương X Bộ Luật lao động năm 2019;

- Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19;

- Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

- Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

- Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/09/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

          - Thông điệp của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch (5k)

Chia sẻ từ đơn vị tổ chức