Liên đoàn Lao động quận Bình Tân
27/04/2022

TÀI LIỆU

Bộ Luật Lao động năm 2019;

          - Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015;

          - Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;

          - Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động;

          - Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”.

Chia sẻ từ đơn vị tổ chức