HLH Phụ nữ Đà Nẵng
15/07/2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TP ĐÀ NẴNG LẦN THỨ XIV

NGHỊ QUYẾT

 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2021-2026

 Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Đà Nẵng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 16 tháng 11 năm 2021 tại Hội trường, Trường Chính trị thành phố, với tổng số 190 đại biểu chính thức. Đại hội thống nhất:

 

QUYẾT NGHỊ

I. Tán thành và thông qua những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả hoạt động Hội và phong trào phụ nữ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, các tầng lớp phụ nữ thành phố đã phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, hăng hái thi đua, tích cực học tập, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, công tác, vượt qua khó khăn, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên khẳng định vai trò, vị thế trong gia đình và xã hội. Các cấp Hội phụ nữ đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của Hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hướng mạnh về cơ sở, với phương châm “Ở đâu có phụ nữ ở đó có hoạt động Hội”. Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình tiếp tục được đổi mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng, vai trò chủ thể của phụ nữ trong gia đình và xã hội được nâng cao; nhiều chương trình, việc làm ý nghĩa mang tính nhân văn sâu sắc vì cộng đồng, vì mục tiêu an sinh xã hội trong bối cảnh cả nước và thành phố Đà Nẵng tập trung cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 tạo dấu ấn mạnh mẽ trong hệ thống chính trị thành phố và trong cộng đồng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội ngày càng đi vào thực chất. Công tác tham mưu, đề xuất chính sách của các cấp Hội đáp ứng được mong muốn, nguyện vọng của phụ nữ và xã hội, được chính quyền các cấp ghi nhận, phê duyệt.

Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Hội LHPN khóa XIII; nêu rõ hạn chế, khuyết điểm và rút ra những bài học kinh nghiệm của phong trào phụ nữ và hoạt động Hội trong nhiệm kỳ 2016-2021.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Mục tiêu chung

Với phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng, phát triển”, các cấp Hội Phụ nữ thành phố phấn đấu xây dựng người phụ nữ Đà Nẵng tự tin, có kiến thức, có đạo đức, có sức khỏe, đoàn kết, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, khát vọng phát triển, tích cực tham gia đóng góp ngày càng nhiều hơn, chủ động hơn vào công việc xã hội và gia đình, tham gia xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phấn đấu đến năm 2030([1]) khẳng định vị thế tổ chức tiên phong hành động vì hạnh phúc, bình đẳng và sự phát triển của phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển chung của thành phố.

2. Các chỉ tiêu cụ thể

1. 100% cơ sở Hội tổ chức cho 100% cán bộ, 80% hội viên phụ nữ học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của thành phố và của Hội.

2. Hàng năm, mỗi cơ sở Hội tổ chức được ít nhất 01 loại hình hoạt động thường xuyên để vận động phụ nữ rèn luyện sức khỏe, trau dồi đạo đức, nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động Hội.

3. Hàng năm, giúp 80% hộ nghèo, hộ cận nghèo có phụ nữ theo chỉ tiêu của thành phố. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ giúp 4.000 hộ nghèo/hộ cận nghèo thoát nghèo; hỗ trợ nâng cao năng lực cho ít nhất 5.000 phụ nữ có tham gia các hoạt động sản xuất/kinh doanh/dịch vụ; vận động thành lập mới 02 doanh nghiệp, 01 hợp tác xã, 35 tổ/nhóm dịch vụ/tổ liên kết/tổ hợp tác do phụ nữ quản lý.

4. Đến cuối nhiệm kỳ, khoảng 70% học sinh nữ các cấp được cung cấp kiến thức về kỹ năng nhận biết và bảo vệ bản thân trước các hành vi xâm hại; có 80% phụ nữ và trẻ em là nạn nhân bị bạo lực, xâm hại, bị mua bán trở về khi được phát hiện được các cấp Hội hỗ trợ tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội.

5. Hàng năm, mỗi cơ sở Hội đăng ký và thực hiện 01 công trình, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 6.000 gia đình hội viên phụ nữ được giúp đạt các tiêu chí “5 có, 3 có, 4 an”.

6. Đến cuối nhiệm kỳ, phát triển 10.000 hội viên; không có cơ sở Hội có tỷ lệ tập hợp phụ nữ đủ 18 tuổi trở lên có mặt tại địa bàn tham gia tổ chức Hội dưới 50%.

7. Đến cuối nhiệm kỳ, 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác Hội; 80% trở lên Chi hội ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động Hội; 100% Chi hội trưởng được tập huấn nghiệp vụ công tác Hội.

8. Hàng năm, Hội LHPN thành phố chủ trì giám sát ít nhất 01 chính sách và phản biện xã hội ít nhất 01 dự thảo văn bản liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới và tổ chức Hội. Mỗi Hội LHPN quận, huyện; phường, xã giám sát ít nhất 01 chính sách và góp ý ít nhất 02 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền.

9. Đến cuối nhiệm kỳ, Hội LHPN thành phố đề xuất thành công ít nhất 02 chính sách, đề án liên quan đến phụ nữ; Hội LHPN cấp quận, huyện đề xuất ít nhất 01 vấn đề liên quan đến phụ nữ.

3. Phong trào thi đua, cuộc vận động và các khâu đột phá

3.1. Phong trào thi đua:

- Phong trào Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới: có kiến thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với gia đình và Tổ quốc” do Trung ương Hội phát động.

- Phong trào “Mỗi hội viên - một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức Hội - một hành động ý nghĩado Hội LHPN thành phố phát động.

3.2. Cuộc vận động:  

Xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”.

3.3. Khâu đột phá

(1) Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội; tiếp tục xây dựng chi hội, tổ phụ nữ vững mạnh.

(2) Hành động vì thành phố Đà Nẵng an toàn không bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

4. Các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

4.1. Nhiệm vụ 1: Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập, vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

- Xây dựng người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu thời đại mới

+ Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm bình đẳng giới.

+ Vận động hội viên, phụ nữ tích cực học tập, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; rèn luyện, giữ gìn và phát huy phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới.

+ Đẩy mạnh giáo dục truyền thống, tìm về di tích lịch sử, văn hóa thành phố. Thiết kế trang phục nhận diện của phụ nữ Đà Nẵng, theo đó lấy màu cam làm chủ đạo. Hưởng ứng và tôn vinh Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam góp phần cùng Trung ương Hội đề xuất công nhận áo dài là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, tiến tới đề xuất UNESCO công nhận áo dài là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

+ Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; kỹ năng lễ tân đối ngoại, chuyển đổi số, ngoại ngữ, nghiên cứu và tham mưu đối ngoại; năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận Chính phủ điện tử và nền kinh tế số.

+ Giáo dục thẩm mỹ, kỹ năng sống, rèn luyện thể chất; phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh tài năng nữ, biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo; gương phụ nữ điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

- Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ.

+ Tuyên truyền, vận động phụ nữ phát huy nội lực, hỗ trợ, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, quan tâm đúng mức đến những phụ nữ thuộc nhóm yếu thế, phụ nữ nghèo, khó khăn trên địa bàn thành phố.

+ Vận động phụ nữ tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương. Hỗ trợ phụ nữ sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm, góp phần thực hiện chương trình quốc gia “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) của Chính phủ. Tiếp tục duy trì và phát triển các mô hình phụ nữ phát triển kinh tế.

+ Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017-2025”. Tham mưu UBND thành phố ban hành và triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng mạng lưới kết nối nữ doanh nhân, nữ tiểu thương và phụ nữ khởi nghiệp tham gia phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2021-2026”.

+ Huy động nguồn lực chung tay cùng với thành phố đẩy lùi dịch COVID-19. Phát huy vai trò nòng cốt trong việc tìm kiếm các giải pháp, tập trung hỗ trợ, thúc đẩy, phục hồi hoạt động của các nhóm phụ nữ phát triển kinh tế, CLB phụ nữ khởi nghiệp, nhóm phụ nữ phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19.

+ Phát huy vai trò, thế mạnh và tăng cường phối hợp giữa Hiệp hội, Hội, Câu lạc bộ nữ doanh nhân, Nữ tiu thương và CLB Phụ nữ Đà Nẵng khởi nghiệp với tổ chức Hội các cấp trong hoạt động phát triển kinh tế.

- Xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em

+ Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn-không bạo lực với phụ nữ và trẻ em”; chủ trì phối hợp triển khai Đề án “Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn - không bạo lực với phụ nữ và trẻ em”.

+ Chú trọng chất lượng hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật và hỗ trợ kết hôn có yếu tố nước ngoài, các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; nhân rộng và duy trì các mô hình, câu lạc bộ về gia đình, phòng ngừa bạo lực. Thí điểm mô hình “Một cửa - một điểm dừng, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới” và mô hình “Trạm dừng chân xe bus an toàn, thân thiện”.

+ Tuyên truyền, giáo dục, cung cấp kiến thức cho học sinh nữ các cấp về kỹ năng nhận biết và bảo vệ bản thân trước các hành vi xâm hại. Quan tâm, hỗ trợ các nhóm HVPN yếu thế có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.

+ Vận động phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, là lực lượng nòng cốt trong thu gom, phân loại rác thải tại nguồn, ngày “Chủ nhật Xanh-Sạch-Đẹp”.

- Vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

+ Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Phối hợp tổ chức bồi dưỡng, hỗ trợ kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ trong việc giáo dục, định hướng lối sống phù hợp cho trẻ vị thành niên

+ Tăng cường tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2025, Đề án “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”. Triển khai xây dựng mô hình “gia đình 5 có, 3 sạch, 4 an”.

4.2. Nhiệm vụ 2: Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

- Tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

+ Tổ chức các các diễn đàn đối thoại với người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia tích cực vào quá trình xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

+ Đổi mới, sáng tạo hoạt động truyền thông, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, vận động. Đa dạng hóa các sản phẩm và phương thức truyền thông theo nhóm đối tượng. Hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các dịch vụ công trên nền tảng công nghệ số; sử dụng công nghệ thông minh để tiếp cận thông tin, kiến thức.

+ Duy trì phối hợp thường xuyên với các cơ quan thông tấn báo chí; phát huy thế mạnh và sử dụng hiệu quả, triệt để các trang truyền thông của Hội, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, đáp ứng xu thế phát triển và nhu cầu của phụ nữ và tổ chức.

- Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị. Chủ trì, phối hợp giám sát; tham gia có trách nhiệm các đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới.

+ Lựa chọn các nội dung, vấn đề giám sát phù hợp với quyền và lợi ích hợp pháp của từng nhóm phụ nữ, theo từng thời điểm; quan tâm đến các vấn đề mới nảy sinh, nhất là vấn đề ảnh hưởng của dịch COVID-19.

+ Nắm chắc chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật, kịp thời phát hiện các vấn đề để đề xuất, góp ý; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ngôn luận tạo sự ủng hộ của xã hội đối với các nội dung phản biện xã hội.

+ Tham mưu thực hiện công tác cán bộ nữ theo tinh thần Nghị quyết số 11 và Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư khóa 12 về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới và thực hiện Đề án “Phát triển và tạo nguồn cán bộ nữ giữ các chức danh diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo”.

Thực hành dân chủ cơ sở, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện của tổ chức Hội.

- Kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội; thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Vận động phụ nữ chủ động tham gia hoạt động tại địa phương; tham gia có trách nhiệm các hoạt động đối thoại, giám sát, phản biện xã hội, góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền.

- Đa dạng hóa các hình thức, kênh tiếp thu và phản ánh ý kiến nguyện vọng, kiến nghị của phụ nữ. Chủ động phối hợp thực hiện hiệu quả Nghị định số 56 của Chính phủ. Nâng cao hiệu quả thực chất của các chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành và hội, đoàn thể thành phố. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết đơn thư, kịp thời nắm bắt và giải quyết các vấn đề bức xúc của phụ nữ; kiến nghị, xử lý nghiêm theo pháp luật các hành vi bạo lực, mua bán, xâm hại phụ nữ, trẻ em. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành, đặc biệt là chương trình phối hợp giữa Hội với các cơ quan tố tụng trong phát hiện, lên tiếng, bảo vệ, kiến nghị, giải quyết các vụ việc liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

- Vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới

+ Thực hiện tốt Kế hoạch của TW Hội, của thành phố về “Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025”.

+ Tiếp tục duy trì và nâng cao năng lực, phát huy vai trò tiên phong, truyền cảm hứng của đội ngũ nữ lãnh đạo quản lý các cấp. Phối hợp triển khai các hoạt động nâng cao năng lực, kỹ năng, đa dạng hóa các hình thức kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ nữ.

+ Chủ động xây dựng các chương trình, đề án, dự án; vận động các nguồn lực quốc tế và tổ chức trong nước tập trung giải quyết các vấn đề của phụ nữ.

+ Hằng năm, lựa chọn nội dung nghiên cứu lý luận tổng kết thực tiễn, tập trung những vấn đề liên quan thiết thực đến đời sống của cán bộ, HVPN.

4.3. Nhiệm vụ 3: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả

- Phát triển mạng lưới, thu hút hội viên, thành viên

+ Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, duy trì mô hình“3 biết, 3 hỗ trợ” ; “Giải thưởng Chi hội phụ nữ tiêu biểu” các cấp. Đa dạng hóa hình thức tập hợp HVPN tự nguyện tham gia tổ chức Hội.

+ Chú trọng vận động, thu hút hội viên thông qua chương trình phối hợp với  các sở/ngành, tổ chức. Phát huy thế mạnh và vai trò tiên phong của hội viên Hội Nữ trí thức, Hiệp hội Nữ doanh nhân, Nữ tiểu thương và Phụ nữ khởi nghiệp trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và sự tiến bộ của phụ nữ.  

+ Xây dựng cơ chế quản lý hội viên phù hợp với mô hình tập hợp. Ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển đổi lề lối làm việc, phương thức điều hành, chế độ sinh hoạt trong cơ quan chuyên trách và Ban Chấp hành các cấp.

- Nâng cao chất lượng cán bộ, kiện toàn bộ máy tổ chức Hội các cấp

+ Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, phụ nữ. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội chuyên trách có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tư duy đổi mới, khả năng thích ứng với thực tiễn, có tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến cho sự nghiệp bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

+ Chú trọng công tác quy hoạch gắn với đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ Hội theo vị trí việc làm. Có giải pháp hỗ trợ, động viên, tôn vinh chi hội trưởng/tổ trưởng phụ nữ/người đứng đầu các tổ, nhóm phụ nữ tại cộng đồng.

+ Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ cơ quan chuyên trách các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 119 của Quốc hội về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng”.

- Xây dựng văn hóa tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành bộ máy cơ quan chuyên trách và hệ thống Hội

+ Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, quy chế làm việc của cơ quan chuyên trách Hội các cấp phù hợp với yêu cầu ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành hoạt động Hội

+ Thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội trên cơ sở định hướng của Trung ương “Thành phố vận dụng sáng tạo; quận, huyện đồng hành cơ sở; phường, xã nắm chắc hội viên, Chi thấu hiểu phụ nữ”.

+ Cải tiến mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng nhằm động viên tinh thần thi đua yêu nước trong cán bộ, hội viên phụ nữ.

- Nâng cao vị thế, mở rộng ảnh hưởng của tổ chức Hội trong quan hệ đối ngoại.

+ Tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về đường lối, chính sách đối ngoại nhân dân của Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

+ Tham gia tích cực và trách nhiệm vào hoạt động đối ngoại, các cam kết quốc tế liên quan tới quyền của phụ nữ và bình đẳng giới mà Nhà nước và Hội đã cam kết.

+ Duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác, phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước, vận động nguồn lực để hỗ trợ các hoạt động Hội, đóng góp cho phong trào phụ nữ và các hoạt động của Hội.

III. Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương và dự thảo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam bổ sung, sửa đổi.

IV. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố khoá XIV gồm 39 ủy viên; Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII gồm 11 đại biểu, trong đó 01 đại biểu đương nhiên và bầu 10 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

V. Giao Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố khóa XIV xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn.

Với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Bình đẳng - Phát triển” Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Đà Nẵng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 kêu gọi và đặt niềm tin vào toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tiên phong hành động vì thành phố an toàn, thân thiện, và hạnh phúc.([1]) Kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Chia sẻ từ đơn vị tổ chức