Liên đoàn Lao động quận Bình Tân
15/03/2021

kế hoạch hội thi

   LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG                                   

       QUẬN BÌNH TÂN                                Bình Tân, ngày 05 tháng 03 năm 2021 

                   

      Số:  22 /KH-LĐLĐ

KẾ HOẠCH

Tổ chức hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng

các cấp, Bộ Luật Lao động năm 2019 và công tác phòng,

chống dịch bệnh Covid-19

________

Thực hiện Kế hoạch số 14/KHLĐLĐ, ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Liên đoàn Lao động Quận về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/03/1910-08/03/2021) và 1981 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng;

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Quận xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận Bình Tân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bộ Luật Lao động  năm 2019 và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          - Là đợt sinh hoạt chính trị nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/03/1910-08/03/2021) và 1981 năm cuộc khởi nghĩa Hai bà Trưng; chào mừng kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021).

- Nâng cao hiệu quả việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận Bình Tân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nâng cao công tác tuyên truyền về Bộ Luật Lao động năm 2019 và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố và quận; tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về Bộ Luật Lao động năm 2019 và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến CNVC-LĐ trên địa bàn quận.

- Chuẩn bị kỹ nội dung và công tác tổ chức, bảo đảm tính khách quan, công bằng, thu hút đông đảo đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia và có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc.

          II. NỘI DUNG

1. Đối tượng dự thi:

Tất cả đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ, hội viên Nhà văn hóa Lao động Quận, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang đang lao động, công tác trên địa bàn Quận Bình Tân.

2.  Nội dung thi:

- Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận Bình Tân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; nội dung cốt lõi của văn kiện, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, các chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

- Những qui định riêng đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới được được qui định tại chương X Bộ Luật lao động năm 2019.

- Những nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

3.    Thể lệ hội thi:

3.1. Hình thức thi:

Hội thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên trang facebook “Liên đoàn Lao động Quận Bình Tân” (https://www.facebook.com/liendoanlaodongbinhtan) thông qua website trắc nghiệm trực tuyến MyAloha (myahoha.vn/).

3.2 Cách thức tham gia:

- Ban Tổ chức sẽ đăng tải đường dẫn (link) tham gia hội thi trên trang facebook Liên đoàn Lao động Quận Bình Tân. Các thí sinh sẽ truy cập vào đường dẫn này để tham gia hội thi.

- Thời gian nhận bài thi được tính từ khi Ban Tổ chức đăng tải đường dẫn (link) câu hỏi đến khi kết thúc hội thi.

- Mỗi lần thí sinh đăng nhập vào để dự thi, máy tính sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một bộ đề thi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm để thí sinh trả lời và 01 câu hỏi phụ (theo bạn, có bao nhiêu lượt người tham gia hội thi này?). Thời gian làm bài của thí sinh là 05 phút.

- Thí sinh dự thi tiến hành các bước sau đây để trả lời câu hỏi của Ban Tổ chức:

+ Bước 1: Truy cập Trang facebookLiên đoàn Lao động Quận Bình Tân”, bấm Thích (Like) Trang và bấm vào đường dẫn câu hỏi về trang facebook cá nhân của mình.

+ Bước 2: Đăng ký tài khoản dự thi, điền các thông tin bắt buộc

Thí sinh nhấn vào đường dẫn (link) đến trang mà Ban Tổ chức cung cấp để đăng ký tài khoản. Hệ thống sẽ yêu cầu thí sinh đăng kí tài khoản, với các thông tin bắt buộc: Họ và tên; Số điện thoại; Đơn vị công tác. Sau đó bấm “Cập nhật”.

+ Bước 3: Làm bài thi.

Sau khi đăng ký thành công, thí sinh bấm vào nút “làm bài thi” để bắt đầu phần thi của mình. Thí sinh trả lời câu hỏi bằng cách lựa chọn một phương án (mà thí sinh cho là đúng nhất) trong số các phương án Ban Tổ chức đưa ra, sau mỗi câu trả lời thí sinh phải bấm vào nút “lưu đáp án” để lưu lại đáp án của câu hỏi đó và chuyển sang làm câu hỏi khác. Trường hợp muốn sửa lại đáp án thì thí sinh quay lại câu hỏi đó, chọn lại đáp án và bấm vào nút “lưu đáp án”.

+ Bước 4: Dự đoán kết quả

 Sau khi kết thúc phần trả lời câu hỏi, thí sinh thực hiện việc trả lời câu hỏi phụ là dự đoán số lượt người tham gia hội thi vào mục “theo bạn, có bao nhiêu lượt người tham gia hội thi này?”.

+ Bước 5: Kết thúc bài thi

 Sau khi dự đoán số người trả lời, để hoàn thành bài thi, thí sinh bấm vào nút “kết thúc bài thi” để hoàn thành việc làm bài thi. Sau khi bấm nút kết thúc bài thi, kết quả làm bài và số dự đoán của thí sinh sẽ được chuyển về cơ sở dữ liệu của Ban Tổ chức.

Trường hợp thí sinh không bấm nút “Kết thúc bài thi”, thì khi hết thời gian làm bài, kết quả thi vẫn được phần mềm thi trắc nghiệm chuyển về cơ sở dữ liệu của Ban Tổ chức.

Trường hợp thí sinh hết thời gian làm bài, thì máy tính tự động dừng phần làm bài của thí sinh, kết quả làm bài thi của thí sinh sẽ được chuyển về cơ sở dữ liệu của Ban Tổ chức và có thông báo “Hết thời gian làm bài thi”. Số dự đoán của bài thi này sẽ được mặc định bằng 0 (không).

* Lưu ý:

- Khi đăng ký tài khoản dự thi, thí sinh cần điền đầy đủ nội dung thông tin cá nhân. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm nếu thí sinh không đảm bảo thông tin để liên hệ và các thông tin bắt buộc khác.

Mỗi tài khoản dự thi chỉ sử dụng được 01 lần và mỗi thí sinh tham chỉ được tham gia dự thi 01 lần.

* Phương thức xác định người thắng cuộc:

- Bài dự thi được tính là hợp lệ khi đáp ứng các yêu cầu mà Ban Tổ chức quy định ở trên. (bấm “thích” và chia sẻ bài đăng đường link tham gia Hội thi về trang facebook cá nhân).

- Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào số liệu thống kê trên cơ sở dữ liệu của hệ thống phần mềm để làm căn cứ xét thưởng, cụ thể:

+ Mỗi câu trả lời trắc nghiệm đúng sẽ được 01 điểm (tối đa là 10 điểm). Thí sinh nào trả lời đúng hết các câu hỏi và có số dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất câu hỏi phụ sẽ là người giành giải nhất, lần lượt xét những người trả lời đúng hết các câu hỏi có số dự đoán gần đúng tiếp theo để xét giải nhì, ba và khuyến khích.

+ Trong trường hợp có nhiều thí sinh (từ 2 người trở lên) trả lời đúng hết các câu hỏi, có cùng số dự đoán thì Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian hoàn thành bài thi của thí sinh để xét giải, thí sinh nào có thời gian hoàn thành bài thi nhanh hơn sẽ là người chiến thắng.

+ Trong trường hợp có nhiều thí sinh (từ 2 người trở lên) trả lời đúng hết các câu hỏi, có cùng số dự đoán, cùng thời gian hoàn thành bài thi thì Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian gửi bài thi về Ban Tổ chức, thí sinh nào gửi bài thi về Ban Tổ chức sớm hơn trong tuần thi đó sẽ là người chiến thắng.

+ Trong trường hợp có nhiều thí sinh (từ 2 người trở lên) có cùng số điểm, cùng thời gian hoàn thành bài thi, cùng thời gian gửi bài thi về Ban Tổ chức thì Ban Tổ chức quyết định những người đó cùng đạt giải (đồng hạng).

- Số dự đoán của thí sinh về số lượt người trả lời đúng hết các câu hỏi trong hội thi không phân biệt chênh lệch trên hay chênh lệch dưới so với số liệu chính xác do hệ thống trích xuất.

4. Thời gian thi: hội thi sẽ diễn ra từ ngày 18 tháng 3 năm 2021 đến ngày 17 tháng 4 năm 2021.

5. Cơ cấu giải thưởng

Ban Tổ chức sẽ trao giải cho người dự thi có phần trắc nghiệm chính xác và có câu dự đoán gần đúng nhất. Cụ thể:

- 1 giải nhất: 2.000.000đ

          - 1 giải nhì: 1.500.000đ

- 2 giải ba: 1.000.000đ.

- 15 giải khuyến khích, mỗi giải: 500.000đ

- 01 giải phong trào trị giá 1.000.000 đ dành cho đơn vị có thí sinh đạt giải thứ hạng và số lượng người tham gia đông nhất.

Tùy theo số lượng thí sinh tham gia Ban Tổ chức sẽ điều chỉnh cơ cấu giải thưởng cho phù hợp.

6. Tổng kết, trao giải:

Phần tổng kết, trao giải hội thi dự kiến sẽ được tổ chức trong Lễ khai mạc Tháng công nhân lần thứ 13 tại Nhà văn hóa Lao động Quận.

7. Các tài liệu tham khảo:

- Các báo cáo chính trị trình Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII; Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI; Đại hội Đảng bộ Quận Bình Tân lần thứ XII;

- Những qui định riêng đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới được được qui định tại chương X Bộ Luật lao động năm 2019;

- Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19;

- Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

- Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

- Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/09/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

          - Thông điệp của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch (5k)

8. Thành lập Ban Tổ chức hội thi:

          - Đ/c Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận, Trưởng Ban

          - Đ/c Phạm Thị Thanh Thuận - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận, Phó ban.

          - Đ/c Mai Ngọc Thuần - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận, Phó ban.

          - Đ/c Nguyễn Thanh Tuấn - UVBTV Liên đoàn Lao động quận, Thành viên.

          - Đ/c Trần Thị Hồng Gấm - UVBTV Liên đoàn Lao động quận, Thành viên.

          - Đ/c Nguyễn Xuân Hồng Hạnh - UVBCH LĐLĐ quận, Thành viên.

          - Đ/c Ngô Thị Mỹ Linh - UVBCH Liên đoàn Lao động quận, Thành viên.

          - Đ/c Nguyễn Thị Kiều Hoa - Kế toán LĐLĐ quận, Thành viên.

          - Đ/c Nguyễn Đức Thắng -  Phó Giám đốc NVHLĐ quận, Thành viên.

          - Đ/c Võ Hồng Tuyền -  Nhân viên NVHLĐ quận, Thành viên.

          III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

          1. Đối với Ban Tổ chức hội thi

          - Chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung và công tác tổ chức hội thi.

          - Căn cứ vào số liệu thống kê trên cơ sở dữ liệu của hệ thống phần mềm để làm căn cứ xét thưởng và công bố giải thưởng.

          - Trường hợp xảy ra tranh chấp về tài khoản thắng giải, quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.

          2. Đối với Liên đoàn Lao động quận:

          - Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động quận chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức hội thi; xây dựng thể lệ dự thi và soạn ngân hàng câu hỏi; phối hợp Nhà văn hóa Lao động quận chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho hội thi, vận động hội viên tham gia hội thi.

          - Nhà văn hóa Lao động quận chịu trách nhiệm vận động hội viên tham gia hội thi.

          - Ban Tài chính Liên đoàn Lao động quận chịu trách nhiệm tham mưu kinh phí tổ chức, kinh phí sử dụng phần mềm phục vụ hội thi, cơ cấu giải thưởng, kinh phí bồi dưỡng Ban Tổ chức, Ban Giám khảo theo quy định.

          - Ban chính sách pháp luật chịu trách nhiệm tham mưu công tác khen thưởng,  có văn bản gửi kiến nghị Ban Chỉ huy quân sự quận và Ban Chỉ huy công an quận hỗ trợ, tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang tham gia hội thi.

          - Văn phòng Liên đoàn Lao động quận chịu trách nhiệm công tác hậu cần, phát hành thư mời.

          3. Đối với các CĐCS trực thuộc:

          - Ban chấp hành CĐCS trực thuộc căn cứ nội dung kế hoạch trao đổi lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp tạo điều kiện và tuyên truyền cho đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ tham gia hội thi.

          4. Kiến nghị:

          - Ban Chỉ huy quân sự quận và Ban Chỉ huy công an quận hỗ trợ tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang tham gia hội thi.

          Trên đây là kế hoạch hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận Bình Tân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bộ Luật Lao động  năm 2019 và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Rất mong các cơ quan, đơn vị có liên quan và các CĐCS trực thuộc phối hợp thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                            TM. BAN THƯỜNG VỤ

                -TT LĐLĐ TP                                                                            CHỦ TỊCH

                -BTG, BNC LĐLĐ Tp;

                - TT QU;

                -BDV, BTG QU;

                - BCH CA, BCH QS Quận;

                -TT LĐLĐ Quận;

                - CĐCS trực thuộc                                                                                                                        

                -Lưu (Tuan/KH/2021)                                                                                              

         Nguyễn Văn Hải

Chia sẻ từ đơn vị tổ chức