KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu Cải cách hành chính” thị xã Quảng Trị năm 2022

 

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính Phủ về việc Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định 82/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND thị xã về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính thị xã Quảng Trị năm 2022; Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính số 108/KH-UBND ngày 27/01/2022 của UBND thị xã về tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn thị xã Quảng Trị năm 2022; Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu cải cách hành chính thị xã Quảng Trị” năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông qua cuộc thi nhằm thông tin, tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa và các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp về Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thị xã Quảng Trị giai đoạn 2021 – 2025 định hướng đến năm 2030; kết quả công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2021 của thị xã nói riêng và của tỉnh Quảng Trị nói chung,  nâng cao nhận thức, hiểu biết của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương về cải cách hành chính. Qua đó, phát huy tinh thần sáng tạo, ý thức trách nhiệm; tạo động lực, sức mạnh, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới.

2. Yêu cầu

- Cuộc thi được tuyên truyền, phát động, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã.

- Đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch, chính xác, công bằng và khách quan.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Đối tượng dự thi

- Đối tượng bắt buộc: Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã; UBND các phường, xã;

- Đối tượng khuyến khích tham gia: Các cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổquốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn thị xã.

- Đối tượng không được tham gia: Thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi, các công chức liên quan đến soạn thảo, phê duyệt câu hỏi.

          2. Nội dung thi

- Các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 được ban hành tại Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 15/7/2021 của Chính phủ.

 - Chương trình hành động số 34/Ctr-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh về  thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thị xã Quảng Trị về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thị xã Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Kế hoạch 349/KH-UBND ngày 28/3/2022 của UBND thị xã về thực hiện Chương trình hành động 29-CTHĐ/TU ngày 28/02/2022 của BTV Thị ủy về thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025.

3. Hình thức thi

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến với các câu hỏi trắc nghiệm, được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của UBND thị xã Quảng Trị tại địa chỉ https://thixaquangtri.quangtri.gov.vn, chia sẽ liên kết đến các trang thông tin điện tử của UBND các phường, xã  tại chuyên mục Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu cải cách hành chính” thị xã Quảng Trị năm 2022.

-      Mỗi cá nhân thuộc đối tượng tham gia thi sẽ đăng ký tài khoản để đăng nhập tham gia cuộc thi. Cuộc thi được tổ chức trong 4 đợt thi chia đều trong 4 tuần.

III. THỜI GIAN, CÁCH THỨC TỔ CHỨC CUỘC THI

1.     Thời gian cuộc thi

* Thời gian phát động cuộc thi: Căn cứ theo Kế hoạch này, cuộc thi sẽ được phát động trước Từ ngày 14/10/2022 đến hết ngày 06/11/2022 theo dạng trực tuyến và được công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng: Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các phường, xã, Fanpage của Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VHTT-TDTT thị xã.

* Thời gian thi:

- Tuần 1: Lúc 08h00 ngày 17/10/2022 kết thúc lúc 22h00 ngày 23/10/2022

- Tuần 2: Lúc 08h00 ngày 24/10/2022 kết thúc lúc 22h00 ngày 30/10/2022

- Tuần 3: Lúc 08h00 ngày 31/10/2022 kết thúc lúc 22h00 ngày 06/11/2022

 Thời gian thi mỗi lượt thi là: 30 phút.

* Tổng kết và trao giải cuộc thi: Tháng 11/2022

2. Cách thức tổ chức cuộc thi

Mỗi cá nhân tham gia cuộc thi trả lời 20 câu trắc nghiệm trên máy tính hoặc các thiết bị điện tử cá nhân có kết nối internet theo giờ tùy chọn trong khoảng thời gian quy định.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1.     Giải tập thể

- Trao giải cho các tập thể có số lượng người tham gia dự thi nhiều nhất, nhì và ba theo tỷ lệ % số người dự thi/tổng số người của cơ quan, đơn vị đảm bảo điều kiện tham gia cuộc thi theo thể lệ cuộc thi, thời gian hoàn thành sớm và có nhiều cá nhân đạt giải thưởng cao.

- Số lượng: 03 giải, gồm: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba.

- Trao Giấy chứng nhận của Chủ tịch UBND thị xã, kèm theo tiền thưởng:

+ Giải nhất: 1.000.000 đồng;

+ Giải Nhì: 600.000 đồng;

+ Giải Ba: 400.000 đồng.

2. Giải cá nhân

- Trao cho các cá nhân đạt giải theo kết quả từng tuần thi:

+ Số lượng giải, gồm: 04 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba

+ Trao Giấy chứng nhận của Chủ tịch UBND thị xã, kèm theo tiền thưởng:

Giải nhất: 500.000 đồng; giải Nhì: 300.000 đồng; giải Ba: 200.000 đồng

VI. KINH PHÍ

Kinh phí cuộc thi trực tuyến Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu cải cách hành chính” thị xã Quảng Trị năm 2022 từ nguồn ngân sách thị xã.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã; UBND các phường, xã

Triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý. Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người lao động tích cực tham gia cuộc thi theo đúng kế hoạch, thể lệ cuộc thi; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã, Chủ tịch UBND các phường, xã có giải pháp nhằm đảm bảo về số lượng, chất lượng tham gia cuộc thi đối với cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ và các cơ quan có liên quan triển khai, thực hiện Kế hoạch này.

- Xây dựng phần mềm Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu cải cách hành chính” thị xã Quảng Trị năm 2022. Tổng hợp kết quả cuộc thi.

- Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch dự toán kinh phí tổ chức Cuộc thi trình UBND thị xã Quảng Trị xem xét quyết định.

- Tích hợp và vận hành Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu cải cách hành chính” thị xã Quảng Trị năm 2022 trên Cổng thông tin điện tử của UBND thị xã Quảng Trị tại địa chỉ https://thixaquangtri.quangtri. gov.vn, trang thông tin điện tử của UBND các phường, xã trên địa bàn thị xã Quảng Trị

- Chịu trách nhiệm về bảo mật, kỹ thuật và các thiết bị đảm bảo cuộc thi được tổ chức thông suốt, hiệu quả, đúng thời gian quy định.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để cuộc thi đảm bảo yêu cầu tại Kế hoạch này.

3. Phòng Nội vụ

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND-UBND tham mưu UBND thị xã Quyết định thành lập Ban Tổ chức cuộc thi; tổ xây dựng bộ câu hỏi - đáp án; tham mưu, trình Ban Tổ chức cuộc thi phê duyệt Thể lệ Cuộc thi.

- Tổng hợp bộ câu hỏi - đáp án.

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai cuộc thi.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND thị xã tổng kết cuộc thi và khen thưởng.

4. Văn phòng UBND Thị xã

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Nội vụ tham mưu UBND thị xã quyết định thành lập Ban Tổ chức cuộc thi; tích hợp cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu cải cách hành chính” thị xã Quảng Trị năm 2022 trên Công thông tin điện tử thị xã.

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch

Trên cơ sở Dự toán của Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND thị xã Quảng Trị bố trí kinh phí tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu cải cách hành chính” thị xã Quảng Trị năm 2022; hướng dẫn việc thực hiện công tác thanh, quyết toán theo đúng quy định.

6. Trung tâm VHTT – TDTT thị xã Quảng Trị

Tuyên truyền Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu cải cách hành chính” thị xã Quảng Trị năm 2022  trên các chuyên trang, chuyên mục; đưa tin, bài để tuyên truyền về cuộc thi.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu cải cách hành chính” thị xã Quảng Trị năm 2022, UBND thị xã Quảng Trị yêu cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã; UBND các phường, xã tích cực triển khai thực hiện./.