Phòng Tư pháp huyện Tịnh Biên
26/06/2021

Kế hoạch Cuộc thi

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Cung cấp kiến thức về một số lĩnh vực pháp luật thiết thực với cuộc sống người dân; khuyến khích, phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật trong các tầng lớp Nhân dân, giúp giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trở thành Cuộc thi thường niên của huyện; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phố biến, giáo dục pháp luật.

2. Yêu cầu

Nội dung thi bảo đảm tính phổ thông, thiết thực, phù hợp với trình độ hiểu biết pháp luật của mọi tầng lớp Nhân dân; bám sát mục đích Cuộc thi.

Cuộc thi bảo đảm chất lượng, tiện ích, thiết thực, hiệu quả, sử dụng lâu dài và bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, GIẢI THƯỎNG

1. Nội dung thi:

1.1. Cuộc thi lần thứ 1: Kiến thức cơ bản của các văn bản pháp luật liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 như: Hiến pháp năm 2013; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; Các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia và các cơ quan khác có thẩm quyền.

Thời gian thi: Tổ chức trong tháng 7 năm 2021.

1.2. Cuộc thi lần thứ 2: Tìm hiểu pháp luật phòng, chống COVID-19 gồm các quy định pháp luật liên quan trong phòng, chống dịch COVID-19 như: Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Luật Khám, chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế, Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019), văn bản pháp luật quy định về phòng, chống dịch COVID-19, quy định về xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến dịch COVID-19; các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thông điệp “5K”,…

Thời gian thi: Tổ chức trong tháng 8 năm 2021.

1.3. Cuộc thi lần thứ 3: Kiến thức cơ bản của các văn bản pháp luật mới có hiệu lực năm 2021 và các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp tới người dân như: Luật Thanh niên; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020; Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2020; Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018.

Thời gian thi: Tổ chức trong tháng 9 năm 2021.

1.4. Cuộc thi lần thứ 4: Tìm hiểu một số quy định pháp luật của Luật phòng, chống tham nhũng (theo Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 04/2/2021 của UBND huyện về triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 và Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 28/4/2021 của UBND huyện về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016 đến năm 2021” năm 2021).

Thời gian thi: Tổ chức trong tháng 10 năm 2021.

1.5. Cuộc thi lần thứ 5: Tìm hiểu một số quy định pháp luật của Bộ luật hình sự năm 2015, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 liên quan đến tội phạm bị tra tấn (theo Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh An Giang về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021)

Thời gian thi: Tổ chức trong tháng 11 năm 2021.

1.6. Cuộc thi lần thứ 6: Tìm hiểu một số quy định pháp luật về Biên giới quốc gia (theo Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 16/3/2021 về thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2017 - 2021" năm 2021; Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 23/12/2020 của UBND huyện về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho các bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện Tịnh Biên năm 2021; Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 10/5/2021 của UBND huyện về triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021" năm 2021.

Thời gian thi: Tổ chức trong tháng 12 năm 2021.

2. Hình thức thi

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến tại địa chỉ liên kết với Banner trên Cổng thông tin điện tử huyện Tịnh Biên và Trang Zalo Phòng Tư pháp huyện Tịnh Biên. Thí sinh tham gia thi sử dụng trình duyệt trên máy vi tính hoặc các thiết bị di động có kết nối internet để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm được thiết kế theo bộ đề có sẵn với nhiều cấp độ (từ dễ đến khó).

3. Cơ cấu giải thưởng

Mỗi đợt thi có cơ cấu giải thưởng dành cho cá nhân như sau: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 03 giải ba. Giá trị giải thưởng được thực hiện theo quy định tại Thể lệ cuộc thi.

III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Xây dựng, ban hành Kế hoạch tổ chức và Thể lệ cuộc thi

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các Phòng, ban ngành có liên quan.

- Tiến độ thực hiện: Trong tháng 6 năm 2021.

2. Đảm bảo hệ thống cơ sở dữ liệu của cuộc thi ở trạng thái truy cập tốt và xử lý các vấn đề kỹ thuật phục vụ cuộc thi

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các Phòng, ban ngành có liên quan.

- Tiến độ thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30/6/2021.

3. Ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai cuộc thi

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Phòng Giáo dục - Đào tạo, Huyện Đoàn, Liên đoàn lao động huyện, UBND 14 xã, thị trấn và các Phòng, ban ngành có liên quan.

- Tiến độ thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30/6/2021.

4. Thông tin, tuyên truyền về tổ chức cuộc thi

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng HĐND-UBND huyện, Ủy ban Mặt trân tổ quốc Việt Nam huyện, các Đoàn thể huyện và UBND 14 xã, thị trấn.

- Tiến độ thực hiện: Theo từng đợt thi năm 2021.

5. Trao thưởng tổng kết cuộc thi

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các Phòng, ban ngành có liên quan.

- Tiến độ thực hiện: Ngay sau khi kết thúc Cuộc thi.

6. Tổ chức các hoạt động vận động tài trợ cho cuộc thi

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các Phòng, ban ngành có liên quan.

- Tiến độ thực hiện: Từ tháng 6/2021 đến kết thúc cuộc thi.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

Phòng Tư pháp (Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện) chủ trì, phối hợp với các Phòng, ban ngành có liên quan, UBND 14 xã, thị trấn tổ chức thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này; chuẩn bị câu hỏi, đáp án, hướng dẫn, tổng kết Cuộc thi.  Xây dựng cơ sở dữ liệu, bố trí các điều kiện kỹ thuật để vận hành chuyên mục cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” trên Cổng thông tin điện tử huyện và Zalo của Phòng Tư pháp. Giúp UBND huyện thành lập Ban tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký giúp việc cuộc thi.

Các Phòng, ban ngành huyện và UBND 14 xã, thị trấn tổ chức thông tin, tuyên truyền về cuộc thi để đông đảo người dân, đối tượng dự thi được biết.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí tổ chức cuộc thi được bố trí từ nguồn Phổ biến giáo dục pháp luật (do Phòng Tư pháp quản lý), các Đề án và từ nguồn xã hội hóa (nếu có) đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Nội dung và định mức chi thực hiện theo quy định tài chính hiện hành./.

Chia sẻ từ đơn vị tổ chức