Phạm Thị Thanh Tú
05/05/2019

Ergebnis (Kết quả)

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,

Các em học sinh thân mến,

zunächst einmal möchten wir uns herzlich bei Euch allen für das sehr große Interesse zur Teilnahme an unserem geplanten Sprachcamp in Ho Nui Coc (Thai Nguyen) bedanken!

lời đầu tiên, chúng tôi rất cảm ơn sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của các em đối với chương trình trại hè tiếng Đức do chúng tôi tổ chức tại Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên)!

Über 100 Schülerinnen und Schüler haben an dem Online-Test teilgenommen und zwischendurch haben wir eine Vielzahl an Anfragen rund um das Sprachcamp erhalten. Toll ist auch, dass Ihr Euch der Herausforderung gestellt habt, verschiedene Aufgaben rund um das Leseverstehen und das Hörverstehen zu bearbeiten und zu lösen - selbstständig und unter Zeitvorgabe.  Das ist eine beachtliche Leistung.

Hơn 100 học sinh đã tham gia Bài kiểm tra trình độ online và trong thời gian qua chúng tôi cũng nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến chương trình trại hè. Thật tuyệt vời khi các em tự mình thử thách bản thân, tham gia trả lời các câu hỏi trực tuyến thuộc các kỹ năng đọc hiểu, nghe hiểu một cách độc lập và có giới hạn thời gian làm bài. Đó là một thành tích xứng đáng được ghi nhận.

Da wir insgesamt eine sehr hohe Bewerberzahl haben aber insgesamt nur 34 Plätze für das Sprachcamp anbieten können, haben wir eine Auswahl der Schülerinnen und Schüler vornehmen müssen. Zur Erinnerung, wir hatten unter anderem folgende Rahmenbedingungen angekündigt:

Do số lượng học sinh đăng ký rất đông, trong khi chỉ tiêu tham dự trại hè chỉ có 34 học sinh, Ban Tổ chức đã phải tổ chức chấm và lựa chọn học sinh. Như chúng tôi đã từng thông báo về điều kiện tham gia chương trình, trong đó có những điều kiện sau:

·       An dem Sprachcamp sollen die Schülerinnen und Schüler aller vier, von der ZfA betreuten, DSD-Schulen in Hanoi teilnehmen können./ Trại hè chỉ dành cho học sinh thuộc 4 trường DSD tại Hà Nội do Ủy ban ZfA bảo trợ.  

·       Darüber hinaus sollen insbesondere die Schülerinnen und Schüler der Mittelschulen von der Teilnahme an dem Sprachcamp profitieren./ Trại hè lần này đặc biệt mong muốn tạo điều kiện cho học sinh THCS tham gia.

·       Schließlich sollen aber auch die Schülerinnen und Schüler der Oberschulen die Gelegenheit zur Teilnahme an dem Sprachcamp haben./ Học sinh THPT cũng có cơ hội tham dự trại hè.

Schwerpunkt bilden also die Mittelschulen unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Oberschulen./ Như vậy, trọng tâm của trại hè đặt ở học sinh khối THCS và đồng thời không quên quan tâm tới học sinh khối THPT.

Eine Orientierung bei der Auswahl haben uns weiterhin die Ergebnisse des Online-Tests gegeben. Hier haben wir auf folgende zwei Aspekte geschaut: / Chúng tôi sử dụng kết quả của Bài kiểm tra trình độ online để lựa chọn học sinh, trong đó quan tâm đến 2 khía cạnh:

·       die erreichte Punktzahl, / số điểm

·       die Zeit, die für die Testbearbeitung gebraucht wurde. / thời lượng làm bài

Anschließend haben wir eine Verteilung der Plätze vorgenommen: für die vier verschiedenen Schulen, unter besonderer Berücksichtigung der beiden Mittelschulen, bei gleichzeitigem Blick auf die Gelegenheit zur Teilnahme der beiden Oberschulen, für alle Jahrgänge und orientiert an der sprachlichen Lernausgangslage.

Việc phân bố chỉ tiêu dựa theo các tiêu chí: đảm bảo học sinh đến từ 4 trường DSD, đa dạng về độ tuổi, đặt trọng tâm ở khối THCS, vẫn dành sự quan tâm cho khối THPT, và dựa trên trình độ tiếng Đức của thí sinh đăng ký dự thi.

Herausgekommen dabei ist die folgende Verteilung:

·       Dong Da Mittelschule (Klassen 8 und 9): 8 Schülerinnen und Schüler

·       Trung Vuong Mittelschule (Klassen 8 und 9): 11 Schülerinnen und Schüler

·       Viet Duc Oberschule (Klassen 10 und 11): 5 Schülerinnen und Schüler

·   Chuyen Ngoai Ngu Oberschule (Klassen 10 und 11): 10 Schülerinnen und Schüler

Qua đó, Ban Tổ chức đưa ra phân bố chỉ tiêu chính thức như sau:

·       THCS Đống Đa (Lớp 8 và 9): 8 học sinh

·       THCS Trưng Vương (Lớp 8 và 9): 11 học sinh

·       THPT Việt Đức (Lớp 10 và 11): 5 học sinh

·       THPT Chuyên Ngoại ngữ (Lớp 10 và 11): 10 học sinh

Allen übrigen Schülerinnen und Schülern, die in diesem Jahr nicht an dem Sprachcamp werden teilnehmen können, möchten wir mitteilen: Bitte seid nicht traurig. Wir haben einfach nur ein begrenztes Kontingent an Plätzen. Und mit Sicherheit werdet Ihr auch in Zukunft wieder die Chance zur Teilnahme an einem Sprachcamp oder einem anderweitigen Sprachprojekt haben. Je nachdem: Falls es unter den ausgewählten 34 Schülerinnen und Schülern noch zu Absagen kommt, wird für einzelne Interessierte die Chance bestehen, im Nachrückverfahren an dem Sprachcamp teilzunehmen. In diesem Fall werden wir diese einzelnen Schülerinnen und Schüler dann rechtzeitig informieren.

Đối với các em học sinh chưa được lựa chọn tham dự trại hè năm nay, chúng tôi muốn nói rằng: Các em đừng buồn. Chúng tôi rất tiếc rằng chỉ tiêu tham dự chương trình có hạn. Chắc chắn, trong tương lai các em sẽ còn nhiều cơ hội tham dự trại hè hoặc dự án ngôn ngữ khác. Hơn nữa: nếu như trong 34 thí sinh được chọn dưới đây có người từ chối không tiếp tục tham gia, thì cơ hội sẽ chuyển cho các thí sinh tiếp theo. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thông báo đến các em kịp thời.

In der unten stehenden Liste finden sich die Namen der 34 Schülerinnen und Schüler, die wir für die Teilnahme an dem Sprachcamp bestimmt haben. / Danh sách 34 học sinh đủ điều kiện được lựa chọn tham dự trại hè:

 

Nr.

Schüler

Schule

Telefonnummer

1.

Do Thien Trang

Chuyen Ngoai Ngu

0393594091

2.

Phan Tu Hieu Ngan

Chuyen Ngoai Ngu

0912927333

3.

Le Tran Hoai Hieu

Chuyen Ngoai Ngu

0942545766

4.

Nguyen Huyen Phuong

Chuyen Ngoai Ngu

0386561699

5.

Don Tuan Ky Anh

Chuyen Ngoai Ngu

0387338805

6.

Phan Tai Duc

Chuyen Ngoai Ngu

0947804268

7.

Le Phuong Anh

Chuyen Ngoai Ngu

0372219820

8.

Duong Minh Huyen

Chuyen Ngoai Ngu

0936241275

9.

Thuy Duong

Chuyen Ngoai Ngu

0372818313

10.

Phan Tran Ha Linh

Chuyen Ngoai Ngu

0397195405

11.

Giang Huong Vu

Viet Duc

0936423976

12.

Do Ngoc Linh

Viet Duc

0906201336

13.

Khanh Pham

Viet Duc

0939872002

14.

Vu Ngoc Minh

Viet Duc

0904058862

15.

Vu Thuy Trang

Viet Duc

0971085015

16.

Minh Tran

Trung Vuong

0383585166

17.

Phuong Linh

Trung Vuong

0383585166

18.

Minh Quang

Trung Vuong

0896652005

19.

Lam Nguyen Tam

Trung Vuong

0384683508

20.

Quoc Cuong

Trung Vuong

0912005941

21.

Kieu Vu Anh

Trung Vuong

0986592598

22.

Dang Minh Khoa

Trung Vuong

0394451524

23.

Huong Linh

Trung Vuong

0377552005

24.

Tran Duc Minh

Trung Vuong

0947310520

25.

Pham Mai Huong

Trung Vuong

0977471539

26.

Pham Tien Quang

Trung Vuong

0848610005

27.

Nguyen KhanhVy

Dong Da

0912344079

28.

Nguyen Bui Duy Anh

Dong Da

0989059060

29.

Tran Minh Phuong

Dong Da

0363711309

30.

Truong Thao Ly

Dong Da

0829992009

31.

Dinh Nhat Huy

Dong Da

0963239689

32.

Kim Giang Vu

Dong Da

0912023530

33.

Cao Phuong Linh

Dong Da

0934313138

34.

Tri Le Minh

Dong Da

0912232865

 

Chia sẻ từ đơn vị tổ chức